Ang Dakilang Kapistahan ng Katawan at Dugo ni Cristo ay ang ikalawa sa tatlong Kapistahang ipinagdiriwang pagkatapos ng panahon ng Pasqua. Nuong Huwebes Santo ay ipinagdiwang natin ang institusyon ng sakramento ng Eukaristiya. Ngayon nama’y isinasaalaala natin ang bagong buhay ni Cristo na ibinibigay sa atin sa sakramento ng altar.

Ang Tektso ng 1 Kor. 11:23-26

Ang teksto ng 1 Kor. 11:23-26 ay tungkol sa tradisyong apostolika na napatutungkol sa Hapunan ng Panginoon. Ang mga talatang ito ay matatapuan sa isang konteksto na kung saan binabatikos ni Pablo ang maling gawi ng mga taga-Korinto sa tuwing sila’y nagkakatipon para sa Eukaristiya. Mas mainam na basahin din ang kabuuan ng 1 Kor. 11:17-33 upang maunawaang mas mabuti ang talatang pinili sa ikalawang pagbasa para sa Kapistahan ng Katawan at Dugo ni Kristo.

23Ito ang tinanggap ko sa Panginoon na ibibigay ko naman sa inyo:

Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya’y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, 24nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito, at sinabi:

"Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin."

25Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi:

"Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin."

26Sapagka’t tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon, hanggang sa muling pagparito niya.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

Ang mga tanong na ito ay nakabatay sa 1 Kor. 11:27-33

 1. Sino ang mga unang nakatanggap ng mensaheng ito ni San Pablo na ating binasa? Sila ba’y mga binyagan?
 2. Ang mga sinulatan ni San Pablo ba ay nagtitipon-tipon upang isaala-ala ang Hapunan ng Panginoon? Ano ang iyong batayan ?1
 3. Maaari bang purihin ang mga taga-Korinto sa kanilang mga gawi tuwing sila’y nasa Hapunan ng Panginoon? Ano ang hindi magustuhan ni San Pablo sa kanilang ginagawa?
 4. Ano ba ayon kay San Pablo ang pinagmulan ng kinagawiang pagsasa-alaala ng Hapunan ng Panginoon?
 5. Anong hapunan ang isinasaalaala dito? Ano ang pinagsasaluhan sa Hapunang ito?
 6. Ano ang tinapay na kinakain?
 7. Ano ang alak na iniinum?
 8. Ang kaganapang binabanggit ni Pablo ba ay may kinalaman sa pagkamatay ni Cristo?
 9. Ano ang kaugnayan ng tinapay sa Krus?
 10. Ano ang kaugnayan ng alak sa Krus?
 11. Ayon kay Pablo iniatas ba ni Jesus na laging isaalaala ng Iglesya ang kanyang ginawa nuong gabi ng Huling Hapunan?
 12. Ang pagsasaalaala bang ito ay may kinalaman sa muling pagdating ni Cristo?
 13. Ayon kay Pablo, kailangan pa bang maging handa para sa pagtanggap ng katawan at dugo ng Panginoon?
 14. Anong uri ng paghahanda ang dapat gawin?2
 15. Ano ang dapat gawin ng mga kapatid habang kanilang isinasaalaala ang Hapunan ng Panginoon?3
 16. Nasabi na ba lahat ni Pablo ang tungkol sa Hapunan ng Panginoon sa kanyang liham?4

Para sa mas malalim na pag-unawa

1. Ang binabanggit na Hapunan ng Panginoon ay ang "pagpipiraso ng tinapay" na ayon sa Gawa ng mga Apostol ay ginagawa ng mga alagad. (Gawa 2:42)
2. Ang "bagong tipan" na naisakatuparan sa dugo ni Cristo ay yaong "tipan" na ipinapalit sa "luma". Ayon sa Sulat sa mga Hebreo:

Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan (cf. Jeremiah 31:31-34), pinawalang bisa niya ang una. At anumang nawawalan ng bisa ay malapit nang mawala (Hebrews 8:13). Ang lumang tipan ay pinagtibay sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop (Exodus 24:8). Ang bagong tipan ay pinagtibay sa dugo ni Cristo.

3. Ang "katawan na inihahandog para sa inyo" ay ang katawan ni Cristo na nabayubay sa Krus; ang katawan na ayon sa Sulat sa Hebreo ay ang hain na inihanda ng Diyos para kay Cristo (tingnan Hebreo 10:5-10)

Jeremiah 31:31-34
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
31Behold the days shall come, saith the Lord, and I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Juda:
32Not according to the covenant which I made with their fathers, in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt: the covenant which they made void, and I had dominion over them, saith the Lord.
33But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel, after those days, saith the Lord: I will give my law in their bowels, and I will write it in their heart: and I will be their God, and they shall be my people.
34And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying: Know the Lord: for all shall know me from the least of them even to the greatest, saith the Lord: for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more.
Hebrews 8:13
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
13Now in saying a new, he hath made the former old. And that which decayeth and groweth old, is near its end.
Exodus 24:8
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
8And he took the blood and sprinkled it upon the people, and he said: This is the blood of the covenant which the Lord hath made with you concerning all these words.

 1. Tugon: Oo. Makikita ito sa t. 20
 2. Tugon: t. 28.31 "siyasatin muna natin ang ating sarili kung tayo ay nararapat tumanggap"
 3. Tugon: t. 33 Pagsilbihan nila ang bawa’t isa.
 4. Tugon: Hindi. "Tungkol naman sa ibang bagay, saka ko na aayusin pagdating ko diyan."

3 Comments on Ang Hapunan ng Panginoon (1 Kor. 11:23-26)

 1. […] Ang Hapunan ng Panginoon (1 Kor. 11:23-26) […]

 2. joel tocnang says:

  i want to search about breaking of the bread

  • Profile photo of angfrayle angfrayle says:

   You’ve come to the riight place. Near the top to your right you’d find a search engine. Type ” breaking of the bread” and wait for the results. If you find nothing, go to the tags, to your lower right and look for Eucharist. We Catholics “breaking of the bread” as s name for the Eucharist.

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar