The Descent of the Holy Spirit

Ang Kapistahan ng Pentekostes ay pagdiriwang ng mga Judio kung saan inaalala nila ang pagbibigay ng Batas sa bundok ng Sinai. Para sa mga Kristiyano ito ay araw ng pagbaba ng Banal na Espiritu, ang “kapangyarihan mula sa Kaitaasan”, sa mga alagad. Ang Banal na Espiritu na siyang bumaba kay Jesus nang siya’y binyagan ng Bautista ay bumaba rin sa mga alagad upang magampanan nila ang kanilang misyon bilang mga saksi: “ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat maihayag sa lahat ng mga bansa sa kaniyang pangalan, simula sa Jerusalem” (Lukas 24:47).

Ang pagbasa sa ebanghelyo para sa taong ito ay hinango mula sa Juan 20, ang pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad nuong gabi ng Linggo ng Pagkabuhay.

Ang Teksto

Ang pagbasa sa Ebanghelyo para sa Misang Tagalog ay hinango mula sa Juan 20:19-23. Ang pagbasang ito ay ang unang bahagi ng pagbasa nuong ikalawang Linggo ng Muling Pagkabuhay (Sa Ikawalong Araw)

19Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng sanlinggo, nagtipon ang mga alagad. Ipininid nila ang mga pinto dahil sa takot nila sa mga Judio at dumating si Jesus at tumayo sa kanilang kalagitnaan. Sinabi sa kanila: Kapayapaan ang sumainyo. 20Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at kaniyang tagiliran. Kaya nga, nagalak ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon.

21Sinabi ngang muli ni Jesus sa kanila: Kapayapaan ang sumainyo. Kung papaano ako isinugo ng Ama, gayundin, isinusugo ko kayo. 22Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi sa kanila: Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu. 23Ang kaninumang mga kasalanan na inyong pinatatawad ay ipinatatawad iyon sa kanila. Ang kaninumang mga kasalanan na hindi ninyo pinatatawad, ang mga ito ay hindi pinatatawad.

Mga Tanong Tungkol Sa Teksto

Konsultahin ang mga tanong na nasa pahinang ito.

Para sa pagunawa ng teksto

Bukod pa sa mga naituro na sa pahinang ito, pag-aralan ang mga sumusunod:

1. Mga talata tungkol sa Banal na Espiritu hango sa Juan 14-16 (Basahin ang mga ito kasama ang konteksto)

 • Juan 14:17
 • Juan 14:26
 • Juan 15:26
 • Juan 16:13

2. Mga talata kung saan binabanggit ang salitang “espiritu ” sa 1 Juan

 • 1 Juan 4:1-3
 • 1 Juan 4:6
 • 1 Juan 4:13
 • 1 Juan 5:6-8

3. Ang kaugnayan ng pagbibigay ng Banal na Espiritu sa Juan 20:22 sa kabuuan ng Juan 20:19-23:

 1. Ang Banal na Espiritu ay ihininga ng Panginoon sa kanyang mga alagad nuong gabi ng unang Linggo
 2. Ang pagbibigay ng Banal na Espiritu ay naganap sa loob ng konteksto ng pagtayo ni Kristo sa gitna ng mga kapatid. Dito ang ebanghelista ay kumuha ng isang talata mula sa Bibliya na kanyang ginagamit, ang Salmo 22:22 na kung saan sa saling Griyego (LXX, 21:23) ay ito ang makikita:
  Ipapahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid sa gitna ng Iglesya ay aawit ako sa Iyo
 3. Ang Banal na Espiritu ay ibinigay sa mga alagad pagkatapos ng kapayapaan, ang kapayapaang ang Panginoon lamang ang maaaring magbigay (Juan 14:27;16:33).
 4. Ang pagbibigay ng Banal na Espiritu ay sinundan ng pagsusugo: ang misyon ng kapatawaran.

Tags: , ,

2 Comments on Ang Hininga ng Panginoon (Juan 20:19-23)

 1. […] Ang Hininga ng Panginoon (Juan 20:19-23) […]

 2. […] Mag-aral Tayo: Ang Hininga ng Panginoon (Jn. 20:19-23) […]

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar