Sa Linggo ng Palaspas ay ating ginugunita ang maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ito ang kanyang huling pagpasok sa Banal na Lungsod bago siya hulihin at ipapatay. Sa ebanghelyo ni Mateo, ang salaysay ng pagpasok na ito ay mayroong kakaibang kulay. Noong panahon ni Jesus kasi, pinapaniwalaan na ang pakikipaglaban ng Diyos sa kanyang mga kaaway ay magaganap sa Bundok ng mga Olibo. Kaya nga sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na sakay ng asno, ang mga taong nakakita’y nagsigawan sa pagkilalang ang Araw ng Panginoon ay dumating na nga.

Ang Teksto

1 Malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Bethfage, sa Bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad, 2 “Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. 3 Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo.”

4 Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta:

5 “Sa lunsod ng Zion ay ipahayag ninyo,
‘Tingnan mo, ang hari mo’y dumarating.
Siya’y mapagpakumbaba; masdan mo’t siya’y nakasakay sa isang asno,
sa isang batang asno na anak ng isang babaing asno.'”

6 Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. 7 Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito, at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos, sumakay dito si Jesus. 8 Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan; mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito’y inilatag sa daan. 9 Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, “Hosanna O anak ni David! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Hosanna, O Kaitaas-taasan!”

10 Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lunsod. “Sino kaya ito?” tanong nila. 11 “Si Jesus, ang propetang taga-Nazaret sa Galilea,” sagot ng karamihan.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Saan papunta si Jesus sa salaysay na ito?
 2. Sino ang kanyang mga kasama?
 3. Nasaan na sila nang may ipinag-utos si Jesus?
 4. Ano ang kanyang iniutos? Sino ang inutusan? Ilang asno ang kanilang kukunin?
 5. Anong propesiya ang natupad sa pagkuha ng mga asno? Ano ang kahulugan ng propesiyang ito?
 6. Ano ang ginawa ng mga tao nang makita nilang papasok sa Jerusalem si Jesus? Anong kaganapan sa Lumang Tipan ang katulad ng eksenang ito?
 7. Ano ang isinisigaw ng mga tao habang papasok si Jesus sa Jerusalem? Ano ang kahulugan ng Hosanna?
 8. Kapansin-pansin ba ang ginawang pagpasok ni Jesus?
 9. Ano ang nangyari sa Jerusalem?
 10. Ano ang kanilang tanong?
 11. Paano sinagot ang katanungang ito?
 12. Kung si Jesus ang hari sa Zacarias 9:9 at siya rin ang Anak ng Diyos “ang Kanyang kinaluluguran”, paano mo sasagutin ang tanong na “Sino ito?”

Para sa mas Malalim na Pag-unawa

1. Pansinin kung paanong naglakbay patungo sa Jerusalem si Jesus. Dumaan siya sa mga lugar ng Bethania at Bethpage samantalang nasa gawing kanan niya ang Bundok ng Olibo. Pumasok siya sa lagusang papasok sa Templo na malapit sa hardin ng Getsemane

Mapa

2. Basahin ang mga sumusunod na mga talata mula sa Lumang Tipan:

 • Zacharias 9
 • Salmo 24
 • Salmo 118

3. Ang Osana la-bar-David ay mas tamang isinasalin ng “Iligtas mo kami, O anak ni David”! Paano ipinakita ni Mateo na si Jesus ay anak ni David? (Clue: Tingnan ang Mateo 1)

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar