sidivesatsilazaro

Pagkatapos ipabasa sa liturhiya ang talinghaga tungkol sa tusong katiwala, ang ipinapabasa naman sa atin ngayong linggong ito ay ang talinghaga tungkol kay Dives at kay Lazaro. Bagama’t magkaiba ang pamagat, pareho ang tema ng mga talinghagang ito: ang tamang paggamit ng kayamanan. Bago pa rito’y narinig na natin ang Panginoon na nagturong kung mag-iimbita rin lang sa isang kainan, ang dapat imbitahin ay yaong hindi makakaganti — ang mga mahiihirap at mga may mababang kalagayan. Ayon sa kanya dahil hindi makakaganti ang mga ito, ang gantimpala ay matatanggap sa muling pagkabuhay. Si Dives ay yaong mayaman na hindi kailanman pinatikim ang pulubing Lazaro kahit ng mga mumong nalalaglag sa kanyang dulang. Nagpakasarap siya sa kanyang yaman habang nabubuhay at hindi man lamang inalintana ang naghihirap na nakaluklok sa kanyang pintuan. Kung kaya’t natanggap din niya ang para sa kanya sa lugar ng pahirap at pagdurusa sa Sheol.

Ang Teksto ng Lukas 16:19-31

19 "May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. 20 May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman 21 sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doo’y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat.

22 Namatay ang pulubi at siya’y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. 23 Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. 24 Kaya’t sumigaw siya, ‘Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako’y naghihirap sa apoy na ito.’ 25 Ngunit sumagot si Abraham, ‘Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw nama’y nagdurusa riyan. 26 Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya’t ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito.’

27 "Ngunit sinabi ng mayaman, ‘Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, 28 sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila’y bigyang-babala upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa.’ 29 Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta; iyon ang kanilang sundin.’ 30 Sumagot ang mayaman, ‘Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila’t tatalikuran ang kanilang mga kasalanan.’ 31 Sinabi naman sa kanya ni Abraham, ‘Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.’"

Daloy ng Parirala

Mga Tanong Tungkol Sa Teksto

1. Sa umpisa ng talinghaga ay may dalawang taong ipinakilala. Mayroong mayaman at mayroong pulubi. Ano ang madalas gawin ng mayaman?
2. Ano ang pangalan ng pulubi? Ano ang pangalan ng mayaman?
3. Saan lumalagi si Lazaro? Hindi ba siya nakikita ng mayaman?
4. Si Lazaro ba ay binibigyan ng pagkain? Sino ang lumalapit kay Lazaro? Ano ang ginagawa ng mga ito sa kanya?
5. Ano ang nangyari sa dalawang ito? Sa Bibliya, saan pumupunta ang mga namatay? Saan napapunta si Lazaro? Saan napapunta ang mayaman?
6. Masarap ba sa pook na napuntahan ng mayaman?
7. Sino ang natanawan ng mayaman habang nanduon siya sa kanyang lugar?
8. Ano ang hiling ng mayaman? Pinagbigyan ba siya ni Abraham? Ano ang paliwanag ni Abraham at hindi niya matulungan ang mayaman?
9. Sa sagot ba ni Abraham ay tumigil na sa paghingi ng tulong ang mayaman?
10. Ano ang ikalawa niyang hiling kay Abraham? Sa hiling ba niya ay nais pa rin niyang isama si Lazaro? Pumayag ba si Abraham sa kanyang hiling?
11. Ano ang tugon ni Abraham sa hiling ng mayaman?
12. Bukod pa kay Lazaro, sino yaong "nabuhay mula sa mga patay"?
13. Ano ang sinasabi ni Jesus sa pamamagitan ni Abraham: may kaugnayan ba ang hindi pakikinig kay Moyses at mga propeta sa pakikinig kay Jesus,"siyang nabuhay mula sa patay"?
14. Ang taong makikinig kay Moyses at sa mga propeta, ay makikinig din ba kay Jesus?

Para sa mas malalim na pag-unawa

1. Basahing maingat ang Lukas 16:19-31 at alamin ang mga yugto ng salaysay tungkol sa mayaman at kay Lazaro.
2. Mapapansing ang mayaman ay hindi pinanganlan. May tumatawag sa kanyang "Dives" dahil sa Bibliyang Latin, "dives" ang salita para sa mayaman. Sa palagay mo, bakit ang pulubi ay may pangalan, nguni’t ang mayaman ay wala?
3. Namatay ang dalawa at ang pulubi ay pinagpahinga sa dibdib ni Abraham. Ang mayaman naman ay napapunta sa lugar ng pagdurusa’t hirap. Sa ebanghelyo ni Lukas, ito ang tema ng pagbaligtad ng kalagayan. Ang temang ito ay ikinanta na ni Maria sa umpisa pa ng ebanghelyo. Ayon sa kanya’y "ibinabagsak (ng Diyos) mula sa kanilang trono ang mga makapangyarihan at itinaas niya ang mga nasa mababang kalagayan; pinupuno niya ng mabubuting bagay ang mga guton, at pinapaalis ang mga mayayaman ng walang anumang taglay." (Lukas 1:54-55)
4. Mapapansing anuman ang gawin ng mayaman na idamay si Lazaro sa kanyang kalagayan, hindi pumapayag si Amang Abraham. Nuong sila’y mga buhay pa kasi, hindi pinansin ng mayaman si Lazaro. Kaya nga’t sa Sheol ay hindi rin siya papansinin ni Lazaro.

4 Comments on Ang Mayaman at ang Pulubi (Lukas 16:19-31)

  1. Ali says:

    Ang mayaman at ang pulubi lukas 1619 31.. Keen :)

  2. Nag papasalamat po ako sa Diyos na, He guide me to this website,He open my mind. Thank you Lord Jesus Christ………

  3. hermie.aguilar says:

    ang hamon sa bawat isa ay maging bukas-palad,maging matulungin lalo na sa mga dukha.magpuri at laging magpasalamat sa Panginoon Diyos!

  4. Myka Joanna Alcantara says:

    Maraming salamat po. makakatulong po ito sa home reading na gagawin po namin about parabula. 😀

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar