Ang Markos 16:19-20 ang huling bahagi ng mga kaganapang isinasalaysay sa Markos 16:9-20 na naglalaman ng mga pagpapakita ng Panginoon sa mga alagad. Ang mga talata 19-20 ay tungkol sa pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan. Mapapansin na dito ang Pag-akyat ng Panginoon ay may kasabay na isa pang kaganapan: ang pagsusugo sa mga alagad. Kung matatandaan, sa Lukas 24 at Gawa 1, ang mga alagad ay bumalik sa Jerusalem upang hintayin ang pagbaba ng Banal na Espiritu. Sa Mateo 28, ang mga alagad ay isinugo lang; walang binanggit dito tungkol sa pag-akyat ng Panginoon. Sa Markos 16 ang pag-akyat ng Panginoon ay kasabay ng pagsusugo sa mga alagad. Ang Kapistahan ng Pag-akyat sa Kalangitan ay tungkol sa pagluklok ni Kristo bilang Panginoon. Ayon nga kay San Pablo, siya ay iniluklok bilang Ulo ng Iglesya, ang “Kapunuan Niya na pumupuno sa lahat ng dako” (Ephesians 1:23). Ang pagluklok ng Panginoon ay may kasabay sa lupa: ang paglaganap ng kanyang paghahari.

Ang Teksto

Ihambing ang sumusunod na salin ng Markos 16:19-20 sa saling inyong gamit. Pansinin ang mga pandiwa, pangngalan at panag-uri. Tandaan na ang mga talatang ito ay ikalawang bahagi ng mga kwento ng Muling Pagkabuhay sa ebanghelyo ni Markos (16:9-20)

19Ang Panginoong Hesus naman

pagkatapos magsalita sa kanila
ay dinala sa kalangitan
at umupo sa kanan ng Diyos.
20Ang mga iyon nama’y
nagsilabas
at nagpahayag
sa lahat ng dako
samantalang ang Panginoo’y kasama nilang gumagawa
at nagpapatotoo sa salita
sa pamamagitan ng mga tandang kasabay nito.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Kailan naganap ang pangyayaring isinalaysay?
 2. Ano ba ang sinabi ng Panginoon?
 3. Kanino niya sinabi ang mga ito?
 4. Ano ang nangyari sa Panginoon pagkatapos niyang magsalita?
 5. Ano naman ang ginawa ng kanyang mga kausap?
 6. Ano ang kanilang ipinahayag?
 7. Anu-anong tanda ang tinutukoy dito?
 8. Iniwan ba ng Panginoon ang mga alagad nang siya’y umakyat sa kalangitan?

Para sa mas malalim na pagunawa

1. Pag-aralan ang mga sumusunod na talata na nagtataglay ng salitang isinalin na “at siya’y dinala (paitaas)”. Alamin ang konteksto ng mga ito at pagkatapos ay unawain kung ano ang kaugnayan ng mga talatang ito sa Markos 16:19

 • Gawa 1:2.22
 • Gawa 10:16
 • 1 Timothy 3:16

2. Pag-aralan ang mga sumusunod na talata na nagtataglay ng ekspresyong “sa kanang-kamay (ng Diyos)”. Alamin ang konteksto at unawain ang kaugnayan nito sa ekspresyong katulad sa Markos 16:19

 • Matthew 22:44; Lukas 20:42; Markos 12:36
 • Markos 14:62
 • Gawa 2:34
 • Gawa 7:5-56
 • Hebrews 1:13
 • Awit 110:1

3. Para sa kaugnayan ng Markos 16:19-20 sa kapistahan ng Pag-akyat sa Kalangitan, basahin ang mga bilang 659-667 ng Catechism of the Catholic Church

Ephesians 1:23
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
23Which is his body, and the fulness of him who is filled all in all.
1 Timothy 3:16
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
16And evidently great is the mystery of godliness, which was manifested in the flesh, was justified in the spirit, appeared unto angels, hath been preached unto the Gentiles, is believed in the world, is taken up in glory.
Matthew 22:44
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
44The Lord said to my Lord, Sit on my right hand, until I make thy enemies thy footstool?
Hebrews 1:13
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
13But to which of the angels said he at any time: Sit on my right hand, until I make thy enemies thy footstool?

Tags: , ,

1 Comment on Ang Pag-akyat sa Langit (Markos 16:19-20)

 1. […] Ang Pag-akyat sa Langit (Markos 16:19-20) The Bible Workshop […]

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar