Para sa Linggo ng Palaspas, ang ebanghelyong babasahin ay magmumula sa salaysay tungkol sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Dahil mahaba ang siping ito, ang paguukulan natin ng pansin ay isang bahagi nito: ang salaysay tungkol sa babaeng nagbuhos ng pabango sa Kristong malapit nang mamatay. Ang salaysay ay matatagpuan sa Markos 14:1-11.

Balangkas ng Markos 14:1-11

 • Ang Pagbabalak Laban Kay Jesus (1-2)
 • Ang Pag-ibig ng Isang Babae (3-9)
  • Ang Babaeng Nagbuhos ng Pabango kay Jesus (3)
  • Ang Reaksyon sa kanyang Ginawa (4-5)
  • Ang Tugon ni Jesus (6-9)
 • Ang Pagkakanulo ng Isang Kaibigan (10-11)

Daloy ng mga Parirala ng Markos 14:1-11

1 Dalawang araw na lamang

at Pista na ng Paskwa
at ng Tinapay na Walang Pampaalsa.
Ang mga punong pari
at mga tagapagturo ng Kautusan
ay patuloy na naghahanap
ng paraan upang
maipadakip si Jesus nang palihim
at maipapatay.
2“Huwag sa kapistahan
at baka manggulo ang mga tao,”
sabi nila.

3Nasa Bethania noon

si Jesus, sa bahay ni Simong Ketongin
. Habang siya’y kumakain,
dumating ang isang babaing
may dalang
isang sisidlang alabastro
na puno ng napakamahal na pabango
mula sa katas ng purong nardo.
Binasag niya ang sisidlan
at ibinuhos ang pabango
sa ulo ni Jesus.
4Nagalit ang ilang naroroon
at sila’y nagusap-usap,
“Bakit niya inaksaya
ang pabango?
5 Maaaring ipagbili iyon
nang mahigit sa tatlong daang salaping pilak
at maibigay
sa mga mahihirap
ang pinagbilhan!”
At pinagalitan nila ang babae.

6Ngunit sinabi naman ni Jesus,

“Bakit ninyo siya ginugulo?
Pabayaan ninyo siya!
Isang mabuting bagay
ang ginawa niyang ito sa akin.
7Sapagkat habang panaho’y
kasama ninyo
ang mga mahihirap
at anumang oras ninyong naisin
ay makakagawa kayo sa kanila
ng mabuti.
Ngunit ako’y
hindi ninyo kasama
habang panahon.
8Ginawa niya ang kanyang makakaya;
hindi pa ma’y binuhusan na niya ng pabango
ang aking katawan
bilang paghahanda
sa paglilibing sa akin.
9 Tandaan ninyo,
saanman sa buong mundo ipangaral
ang Magandang Balita,
ang ginawa niyang ito
ay ipahahayag din
bilang pag-alaala sa kanya.”

10Si Judas Iscariote,
na kabilang sa Labindalawa,

ay pumunta sa mga punong pari
upang ipagkanulo si Jesus.
11Natuwa sila
nang marinig nila
ang alok ni Judas
at nangakong bibigyan siya ng salapi.
Mula noo’y humanap na si Judas
ng pagkakataong maipagkanulo
si Jesus.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Kung ang salaysay na ating narinig ay isasa-drama, ilang eksena ang gagawin at sinu-sino ang mga aktor at aktres sa bawa’t eksena?
 2. Kailan magaganap ang unang eksena? Kung mag-uumpisa ng Huwebes ang Pista ng Paskwa, kailan nagpulong ang mga punong pari at tagapagturo ng Kautusan? Ano ang kanilang binabalak gawin? Kailan nila nais isagawa ang kanilang balak? Ano ang kanilang dahilan at hindi maaaring sa kapistahan gawin ito?
 3. Saan naganap ang ikalawang eksena? Sa iyong naaalala sa mga nabasa mo na sa mga Kasulatan, kilala ba ang Betania?
 4. Saan sa Betania naroon si Jesus? Ang tawag bang Simong Ketongin ay nangangahulugang si Simon ay may Ketong pa o hindi? Ano ang ginagawa ni Jesus sa tahanan ni Simon? May mga kasama ba siya roon?
 5. Habang sila’y kumakain, sino ang dumating? Ano ang dala-dala nito? Ano ang kanyang ginawa?
 6. May naaalala ka bang ganito ring eksena sa ibang ebanghelyo?1 Sinu-sino ang mga tauhan sa salaysay na ito? Ano ang leksyong moral sa salaysay na ito?
 7. Balik tayo sa salaysay ni Markos: ano ang halaga ng pabango na ibinuhos ng babae kay Jesus? Ano ang halaga ng isang salaping pilak noong panahong iyon?2
 8. Ano ang naging reaksyon ng mga taong nakasaksi ng kanyang ginawa? Sila ba’y natuwa? Ano ang kanilang ikinagalit? Ano ang kanilang katuwiran?
 9. Natuwa ba si Jesus sa kanilang tinuran? Nagustuhan ba ni Jesus ang ginawa ng babae?
 10. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa mahihirap na dapat sana’y nakabenepisyo sa tatlong daang salaping pilak? Ano ang sinabi niyang kabutihan ng ginawa ng babae sa kanya?
 11. Magiging mahalaga ba ang babae sa kasaysayan ng pagpapahayag ng Mabuting Balita? Natupad ba ang propesiyang ito ni Jesus?
 12. Sino ang babae?3
 13. Sa ikatlong eksena: Sino si Judas Iscariote? Kabilang ba siya sa mga malapit na kaibigan ni Jesus? Kanino siya pumunta? Ano ang kanyang ginawa? May kaugnayan ba ang ginawa ni Judas sa naunang eksena? 4
 14. Ano ang reaksyon ng mga pinuntahan ni Judas? Ano ang kanilang ipinangakong itutumbas sa alok ni Judas?
 15. Mula noong pagtatagpong iyon, ano ang inisip ni Judas?

Para Sa Mas Malalim na Pag-unawa

1. Ihambing ang Markos 14:3-9 sa Lukas 7:36-50 at Juan 12:1-8. Tandaan lamang na ang salaysay kay Markos ang orihinal. Anu-ano ang pagkakatulad at pagkakaiba?

2. Ang salaysay tungkol sa babaeng nagbuhos ng pabango kay Jesus ay inilagay ni Markos sa pagitan ng dalawang maiikling salaysay tungkol sa mga kaaway ni Jesus. Sa ginawang ito ni Markos ay lalo niyang pinatingkad ang masamang balakin laban kay Jesus at ang kagandahan ng ginawi ng babae.

3. Maraming Judiong pumupunta sa Jerusalem kapag kapistahan ng Paskwa. Dumadami ang populasyon ng siyudad hanggang maka-limang beses. Dahil dito’y nagkakaroon ng mga kaguluhan. Kung kaya naman nagpapadala ng mas maraming sundalo sa siyudad, at kahit ang Gobernador ay kailangang umalis sa kanyang tahanan sa Caesarea at manirahan sa Jerusalem upang siguruhing walang kaguluhang mangyayari. Natatakot ang mga nagbabalak laban kay Jesus na gawin ang kanilang nais sa araw ng mga kapistahan dahil si Jesus ay popular at maaaring magkagulo kung siya ay huhulihin.

4. Ang Betania ay malapit sa Jerusalem kung kaya’t maraming nakikipanuluyan dito sa mga araw ng Pista. Pansinin na pagkatapos ng maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, siya’y tumuloy sa Betania (Markos 11:11). Kilala rin ang Betania bilang tirahan ng magkapatid na Marta at Maria na minsa’y dinalaw ni Jesus (cf. Lukas 10:38-42)

5. Ang pabangong ginamit ng babae para kay Jesus ay hindi ordinaryo — ito’y imported pa mula sa India o kaya’y sa Sud Arabia. Ang halaga nito ay katumbas ng halos isang taòng sweldo ng isang karaniwang obrero. Ito’y itinatago bilang status symbol ng pamilya. Ang sisidlang alabastro ay ginagamit sa pabangong ito upang ang halimuyak ay hindi makatakas at mawala. Upang magamit ang pabango, binabasag ang sisidlan at kailangang gamitin agad ang lahat ng laman nito. Kaya nga napakalaking sakripisyo ang ginawa ng babae para kay Jesus, na kinilala naman nitong huli.

6. Tinatawag na Iscariote si Judas dahil marahil siya ay taga Keriot (ish-keriot, lalaking taga-Keriot) o dahil siya’y isang taong kabilang sa mga Sicarii, mga rebeldeng bihasa sa sicario, isang uri ng sundang. Tuwing ipapakilala siya ng mga ebanghelista, idinadagdag agad na siya ang magkakanulo kay Jesus (Markos 3:19; cf. Matthew 10:14; Luk. 6:16; Juan 6:71).

Matthew 10:14
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
14And whosoever shall not receive you, nor hear your words: going forth out of that house or city shake off the dust from your feet.

 1. Basahin ang Lukas 7:36-50 at Juan 12:1-8. Pansinin na sa Lukas 7, ang may-ari ng tahanan ay may ngalang “Simon”.
 2. Iyon ang minimum wage. Tingnan ang Mateo 20:2
 3. Ang babae ay walang pangalan sa ebanghelyo ni Markos. Sa bersyon ni Juan, si Maria, kapatid ni Marta at Lazaro.
 4. Basahin ang Juan 12:1-8.

1 Comment on Ang Pag-ibig ng Isang Babae (Markos 14:1-11)

 1. […] Ang Pag-ibig ng Isang Babae (Markos 14:1-11) […]

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar