Sa ika-apat na Linggo ng Adbiyento, ang larawan ni Maria na dumadalaw kay Elisabet ang ating pagninilayan sa liturhiya. Kasama sa talata ng ebanghelyo ayon kay Lukas ay ipinapabasa rin ang Ebreyo 10:5-10 kung saan isinasalarawan ang pagsasakatawang-tao ng Anak ng Diyos. And “katawang inihanda” para sa Anak ay iyong ibinigay sa kanya ng Birheng Maria. Sa ebanghelyo, makikita nating dala-dala ni Maria sa kanyang sinapupunan ang Salita ng Diyos na nagkatawang-tao patungo sa tahanan ni Zacarias at Elizabet. Para siyang misyonero na dadalaw sa kanyang nakakatandang kamag-anak upang ibahagi rito ang Salitang kanyang tinanggap. Ang “Shalom” na bati ni Maria ay ang “Shalom” na ang Panginoon lamang ang maaaring magbigay. Ang Salitang dala-dala ni Maria ay naranasan ni Elisabet, pati na ng anak nitong naghihintay sa dinadalang-tao ni Maria.

Ang Teksto ng Ebanghelyo

Gawan ng daloy ng mga parirala ang mga sumusunod na talata at subukang gawan ng balangkas. Mapapansin na ang yugtong ito ng ebanghelyo ay matatapos sa talata 56; ang kasunod na yugto ay ang panganganak na ni Elisabet. Sa bahaging ito, sino ang bida?

39-40Makalipas ang ilang araw, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Judea, sa bahay ni Zacarias. Pagdating doon ay binati niya si Elisabet. 41 Nang marinig ni Elisabet ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. 42 Napasigaw siya sa galak, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! 43 Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? 44 Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. 45 Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon!”

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

  1. Sino si Maria? Saan siya nanggaling? Saan siya pumunta? Siya ba ay pumunta roong namamasyal o may pakay?
  2. Sino naman si Elisabet? Kaano-ano siya ni Maria? Ano ang kanyang kalagayan? Paano nalaman ni Maria ang kanyang kalagayan? Sino ang mas matanda sa kanilang dalawa? Ipaliwanag ang iyong sagot.
  3. Pagdatng ni Maria sa kanyang paroroonan, ano ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang sinabi?
  4. Ano ang nangyari nang marinig ni Elisabet si Maria?
  5. Ano ang pagkilala ni Elisabet kay Maria? Ano ang mga itinawag niya kay Maria?

Para sa mas malalim na pag-unawa

1. Pag-aralan ang naunang yugto tungkol kay Maria: Meron bang sinabi ang anghel tungkol kay Elisabet? Ano ang intnnsyon ng anghel nang sabihin niya kay Maria ang tungkol sa kalagayan ni Elisabet?
2. Pag-isipan ang talata 56: bumalik si Maria sa kanila bago nanganak sa Elisabet. Masasabi bang pumunta si Maria sa kanyang pinsan upang tulungan ito? Ano ang dahilan ng pagdalaw ni Maria kay Elisabet?
3. Pansinin ang tugon ni Maria sa mga sinabi sa kanya ni Elisabeth: ito ba ay may kaugnayan sa sinabi sa kanya ng anghel?

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar