Ang pag-uusap tungkol sa Tinapay na Nagbibigay ng Buhay ay ipinagpapatuloy sa Juan 6:51-58. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang pumupunta kay Jesus kung sila’y mabubuh ay mula sa Kanya. Nguni’t sila’y mabubuhay nang ganito kung sila’y kakain ng kanyang laman at iinom ng kanyang dugo. “Ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin”, wika niya. Sa Banal na Misa tinatanggap natin ang Tinapay na Nagbibigay Buhay sa banal na pakikinabang. Sa pagtanggap na ito sa Panginoon, nagkakaroon ng kaganapan sa atin ang kanyang sinabi: “Dahil ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. (John 6:55-56)”. At siya na nagpapakilalang “Muling Pagkabuhay at Buhay” ay hindi nagsisinungaling sa pagsabing: “Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw.” (John 6:54)

Ang Teksto

Ihambing ang sumusunod na teksto sa inyong salin at gawan ng Daloy ng mga Parirala.

51 Ako nga ang tinapay na nagbibigay-buhay na bumababa mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking laman na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan.

52 Dahil dito’y nagkaroon ng mainitang pagtatalu-talo ang mga Judio, Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin?

53 Sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo: malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. 54 Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. 55 Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 56 Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako naman sa kanya. 57 Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako’y nabubuhay dahil sa kanya. Gayundin naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. 58 Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang; namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman.

I-Klik para sa
Daloy ng mga Parirala

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang nagsasalita? Ano ang sinasabi niya tungkol sa sarili? Sinasabi ba niyang siya’y “parang” o “tulad” ng Tinapay na Nagbibigay-Buhay?
 2. Sino ang mga kausap dito? Ano ang kanilang reaksyon sa mga sinabi ni Jesus? Ang pagtatalo ba ay tanda ng pagkakaisa? Mayroon ka bang naaalalang sinabi ni Jesus na siya’y magdudulot ng hidwaan? Ano ang (mga) talatang ito? Mayroon bang propeta na nagsabing si Jesus ay magdudulot ng hidwaan? Sino?
 3. Ano ang tanong ng mga Hudyo? Ito ba ay sinagot ni Jesus? Binawi ba ni Jesus ang una niyang sinabi?
 4. Paano magkakaroon ng buhay?
 5. Ano ang ibig sabihin ng “mabuhay sa huling araw”? Ang pagkabuhay sa huling araw ba ayon kay Juan ay hihintayin pa?
 6. Ang binabanggit ni Jesus na “laman” at “dugo” ba ay may pakahulugang simboliko?
 7. Paano mananahan ang mga alagad kay Jesus?
 8. Saan nagmumula ang buhay na bigay ni Jesus?
 9. Paano masasabing si Jesus ay nabubuhay mula sa Ama?
 10. Kung ang mga mananampalataya ay nabubuhay mula sa Ama sa pamamagitan ni Jesus, ano ang ibig sabihin nito?
 11. Saan makikitang namatay ang mga kumain ng manna sa disyerto?
 12. May katulad ba ang tinapay na binabanggit ni Jesus sa tubig na tema ng Juan 4?

Para sa mas malalim na pag-unawa

1. Pansinin ang mga sumusunod

 • Ang pagkakatulad ng t. 51 at t. 58. Ang mga talatang napapaloob sa mga ito ay kailangang unawain ayon sa mga sinabi ni Jesus dito.
 • Ilang beses ginagamit ang salitang “kumain, kumakain, pagkain” sa mga talatang ito ng ebanghelyo?
 • Saan sa ebanghelyo matatagpuan ang mga talatang katulad ng mga sumusunod?
  • Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw.
  • Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako naman sa kanya.

2. Balikan ang mga talata sa Juan 6:35-50 at unawain ang mga talatang sumusunod:

 • Juan 6:35
 • Juan 6:47-48.50
John 6:55-56
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
55He that eateth my flesh, and drinketh my blood, hath everlasting life: and I will raise him up in the last day.
56For my flesh is meat indeed: and my blood is drink indeed.
John 6:54
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
54Then Jesus said to them: Amen, amen I say unto you: Except you eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, you shall not have life in you.

Tags: , ,

4 Comments on Ang Pagkaing Nagbibigay Buhay II (Juan 6:51-58)

 1. […] Mag-aral Tayo: Ang Pagkaing Nagbibigay Buhay II John 6:24-35View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek24When therefore the multitude saw that Jesus was not there, nor his disciples, they took shipping, and came to Capharnaum, seeking for Jesus. […]

 2. br. rafael nemis, fhc says:

  please send me how to have an installer of bible works?

 3. Profile photo of angfrayle angfrayle says:

  You go to http://www.bibleworks.com and buy the software. It costs about 349 USD.

 4. […] Ang Pagkaing Nagbibigay Buhay II (Juan 6:51-58) […]

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar