Pagkatapos ng himala ng pagpapakain ng limanglibo, isinalaysay ni Mateo ang paglalakad ni Hesus sa ibabaw ng dagat. Para kay Markos, ang unang sumulat ng ebanghelyo, and paglalakad ni Hesus sa ibabaw ng dagat ay patunay na ang nagpakain sa limang-libo ay Diyos mismo at hindi lamang isang propeta (tulad ni Eliseo). Nguni’t ang salaysay na ito ay niretoke ni Mateo para sa kanyang sambayanan na noon ay nakakaranas na ng paghihirap dahil sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano.

Ang Teksto

Ang mga talatang may kulay o naka-italiko ay mga bahagi ng kwento na niretoke ni Mateo. Ihambing ang kabuuan ng talata sa Markos 6:45-52

22Agad pinasakay ni Hesus sa bangka ang mga alagad at pinauna1 sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. 23Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin2. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi.

24Samantala, ang bangka ay nasa laot na ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin3. 25Nang madaling araw4 na’y sumunod sa kanila si Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. 26Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo" sigaw nila.

27Ngunit nagsalita agad si Hesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito."
28Sinabi ni Pedro, "Panginoon kung talagang ikaw iyan, iutos mong ako’y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig." 29Sumagot siya, "Halika"

Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Hesus. 30Nguni’t nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya’y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako" sigaw niya.

31Agad siyang inabot ni Hesus, "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya!" sabi niya kay Pedro.

32Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin 33at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang Anak ng Diyos!" sabi nila.

Pansinin ang mga sumusunod

 1. Ihambing ang talata ng Matthew 14:22-33 sa Mark 6:45-52 at tingnan kung saan hindi magkatulad ang dalawang salaysay.
 2. Hanggang sa Matthew 14:27 ay sumusunod si Mateo sa salaysay ni Markos. Tingnan sa pahinang ito ang mga talata kung saan binabanggit ang paglalakad ng Diyos sa ibabaw ng dagat.
 3. Ang pangalan ni Simon ay gagawing "Pedro" sa Matthew 16:18. Sa salaysay na ito’y "Pedro" na siya. Sa pagretoke ni Mateo sa istorya, ginawa niya itong isang salaysay tungkol sa presensya ng Panginoon sa gitna ng kanyang mga alagad. Ang kwento’y hindi tungkol sa isang pangyayari NOON, kundi isang salaysayin tungkol sa mga kaganapan NGAYON sa mga alagad. Si Pedro ay kumakatawan sa isang lider — kahit sino — ng Iglesyang nanghihina sa kanyang pananampalataya.
 4. Ihambing ang Matthew 14:32-33 sa Mark 6:51-52. Ano ang mga pagkakaiba?

Malapitang Pag-aaral ng Teksto

Nasabi na natin na sa kamay ni Mateo ang salaysayin ay naging salaysayin na tungkol sa kanyang sambayanan ng pananampalataya at ang Panginoon na nagwikang "Ako’y makakasama ninyo hanggang sa wakas ng daigdig" (Matthew 28:20)

 1. Saliksikin ang mga sumusunod:
  1. "fourth watch", ika-apat na ronda
  2. Ang ngalan ng Diyos na ibinigay kay Moises sa Exodus 3:13-14
  3. Anu-ano ang mga pandiwa sa salaysay kung saan ang suheto ay si Hesus? Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo?
  4. ang ibig sabihin ng "maliit na pananampalataya"
 2. Subukang sagutin ang mga sumusunod na katanungan
  • Ano ang mga "pasalungat na hangin" ngayon sa iyong buhay? sa buhay ng iyong sambayanan?
  • Ano ang idinadagdag ng salaysaying ito sa iyong pagkilala kay Kristo?
Matthew 14:22-33
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
22And forthwith Jesus obliged his disciples to go up into the boat, and to go before him over the water, till he dismissed the people.
23And having dismissed the multitude, he went into a mountain alone to pray. And when it was evening, he was there alone.
24But the boat in the midst of the sea was tossed with the waves: for the wind was contrary.
25And in the fourth watch of the night, he came to them walking upon the sea.
26And they seeing him walk upon the sea, were troubled, saying: It is an apparition. And they cried out for fear.
27And immediately Jesus spoke to them, saying: Be of good heart: it is I, fear ye not.
28And Peter making answer, said: Lord, if it be thou, bid me come to thee upon the waters.
29And he said: Come. And Peter going down out of the boat, walked upon the water to come to Jesus.
30But seeing the wind strong, he was afraid: and when he began to sink, he cried out, saying: Lord, save me.
31And immediately Jesus stretching forth his hand took hold of him, and said to him: O thou of little faith, why didst thou doubt?
32And when they were come up into the boat, the wind ceased.
33And they that were in the boat came and adored him, saying: Indeed thou art the Son of God.
Mark 6:45-52
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
45And immediately he obliged his disciples to go up into the ship, that they might go before him over the water to Bethsaida, whilst he dismissed the people.
46And when he had dismissed them, he went up to the mountain to pray.
47And when it was late, the ship was in the midst of the sea, and himself alone on the land.
48And seeing them labouring in rowing, (for the wind was against them,) and about the fourth watch of the night, he cometh to them walking upon the sea, and he would have passed by them.
49But they seeing him walking upon the sea, thought it was an apparition, and they cried out.
50For they all saw him, and were troubled. And immediately he spoke with them, and said to them: Have a good heart, it is I, fear ye not.
51And he went up to them into the ship, and the wind ceased: and they were far more astonished within themselves:
52For they understood not concerning the loaves; for their heart was blinded.
Matthew 14:27
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
27And immediately Jesus spoke to them, saying: Be of good heart: it is I, fear ye not.
Matthew 16:18
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
18And I say to thee: That thou art Peter; and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
Matthew 14:32-33
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
32And when they were come up into the boat, the wind ceased.
33And they that were in the boat came and adored him, saying: Indeed thou art the Son of God.
Mark 6:51-52
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
51And he went up to them into the ship, and the wind ceased: and they were far more astonished within themselves:
52For they understood not concerning the loaves; for their heart was blinded.
Matthew 28:20
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
20Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and behold I am with you all days, even to the consummation of the world.
Exodus 3:13-14
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
13Moses said to God: Lo, I shall go to the children of Israel, and say to them: The God of your fathers hath sent me to you. If they should say to me: What is his name? what shall I say to them?
14God said to Moses: I AM WHO AM. He said: Thus shalt thou say to the children of Israel: HE WHO IS, hath sent me to you.

 1. sa Griyego ay ginamit ang salitang enagkasen; siya’y kanyang pinilit sumakay sa bangka at mauna sa kabilang ibayo
 2. Para sa mga mambabasa, dalawang larawan ang dapat na nasa kanilang isip: si Hesus na nananalangin at ang mga alagad na nasa bangka, tt. 24
 3. sa Griyego, ang hangin ang pasalungat, hindi ang bangka.
 4. sa saling Inggles, "fourth watch"

2 Comments on Ang Paglalakad Ni Hesus Sa Tubig

 1. napakaganda ng mga paliwanag at malaking tulong para ma i share din sa iba [a.
  salamat

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar