Para sa ika-6 na Linggo ng Panahong May Bilang (B), ipinapakita sa atin si Hesus at ang kanyang pagpapagaling sa isang ketongin. Ang sakit na ketong sa mga Kasulatan ng Israel ay hindi katulad ng ketong na ating kilala sa ating panahon, ang Hansen’s disease. Nguni’t katulad nitong huli, ang sakit na ketong ay pinandidirian din sa Israel. Ang sinumang meron nito ay hindi maaaring maisama sa lipunan; sila’y kailangang manirahan sa mga ilang na lugar.

Ang ketong ay parang kasalanan: ang makasalanan ay nalalayo hindi lamang sa Diyos kundi sa tao. Kung kaya naman sa Salmo responsorio ay ipinahihiwatig din ang tuwang naranasan ng ketonging nilinis ni Hesus: “Mapalad ang taong pinatawad na sa kanyang kasalanan” (Awit 32:1).

Ang Teksto

40At isang ketongin ang lumapit kay Jesus na namamanhik at naninikluhod sa kaniya. Sinabi niya kay Jesus: Kung ibig mo, malilinis mo ako!

41Nahabag si Jesus. Iniunat niya ang kaniyang kamay at hinipo ang ketongin at sinabi: Ibig ko. Luminis ka. 42Nang masabi ito ni Jesus, biglang nawala ang ketong at luminis siya.

43Agad siyang pinaalis ni Jesus na may mahigpit na bilin. 44Sinabi ni Jesus: Huwag na huwag mong sasabihin kaninuman ang nangyaring ito, sa halip, pumunta ka at magpakita sa saserdote. Maghain ka para sa iyong pagkalinis ayon sa iniutos ni Moises, bilang patotoo sa kanila. 45Ngunit nang lumabas ang tao ay ipinamalita at ikinalat sa marami ang nangyari sa kaniya. Dahil dito, hindi na hayagang makapasok ng lungsod si Jesus. Naroon na lamang siya sa mga ilang na pook sa labas ng bayan. Gayunman, pinuntahan pa rin siya ng mga tao buhat sa iba’t ibang dako.

Mga Katanungang tungkol sa Teksto

 1. Sino ang lumapit kay Hesus?
 2. Nasaan si Hesus? Si Hesus ba ay nasa isang ilang na lugar? Ipaliwanag ang sagot.
 3. Ano ang nais ng taong lumapit kay Hesus? Bakit kaya nais niya iyon mula kay Hesus?
 4. Ano ang reaksyon ni Hesus?
 5. Dapat ba na hipuin ng isang tao ang isang ketongin? Bakit?
 6. Ano ang sinabi ni Hesus nang hipuin niya ang ketongin? Ano ang nangyari sa ketongin?
 7. Ano ang sinabi ni Hesus pagkatapos na malinis ang ketongin? Paano niya sinabi iyon? Malambing ba siyang nagsalita?
 8. Ano ang patotoo na binabanggit ni Hesus? Ito ba ay ayon sa Kasulatan? Saan makikita ang sinasabi ni Hesus?
 9. Sinunod ba ng dating ketongin ang sinabi ni Hesus? Ano ang kanyang ginawa?
 10. Si Hesus ba ay hindi na makapasok sa mga bayan-bayan dahil sa ginawa ng dating ketongin o dahil ito ay kanyang hinipo? Ipaliwanag ang iyong sagot.
 11. Hindi na ba nakagamot uli si Hesus?
 12. Anong dalawang bagay sa teksto ang maaari mong gamitin para sa iyong pagunawa sa iyong misyon bilang Kristiyano? Ipaliwanag ang iyong sagot

Pansinin ang mga sumusunod

 1. Tingnan ang Markos 1:39 para maunawaan ang “setting” ng istorya sa 1:40-45. Si Hesus ay nasa gitna ng kanyang pagtuturo at pagpapagaling nang siya’y lapitan ng ketongin.
 2. Mapapansing ang mga ulat pagkatapos ng tt. 40-45 ay mga debate tungkol sa mga regulasyon ng mga Hudyo. Ito ay dahil may mga regulasyong hindi sinusunod si Hesus, tulad ng paghipo sa ketongin. Ano pa ang batas na hindi nasunod sa tt. 40-45?
 3. Sa tt. 45, sinasabing ang dating ketongin ang nagkalat ng balita tungkol sa nangyari sa kanya. Isa sa mga pandiwang ginamit dito ay kerussein ang pandiwang ginagamit para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hindi ba’t dapat lamang na ang mga tumanggap ng bagong simulain mula kay Hesus ay nakikisama rin sa kanyang pagpapahayag ng Mabuting Balita?

Para sa mas malalim na pagunawa

Basahin ang lathalaing ito at bigyan ng pansin ang mga sumusunod…

1. Ang salin sa tt. 43. Sa mga saling makikita ay katulad nito ang mababasa: “pinagsabihan siya ni Hesus at agad pinaalis”. Ngunit kung literal ang pagkakasalin, maaring ganito ang liwat: “at pagkatapos niyang singhalan ito, agad niya itong pinalabas”. Ano ang maiisip mo kung ito ang tamang salin? Nagkakaroon ba ng kaugnayan ang paglilinis ng ketongin sa pagpapalayas ng demonyo?

2. Sa umpisa ng kwento, si Hesus ay nakakapasok sa mga lugar na matao samantalang ang ketongin, dahil sa kanyang kondisyon, ay hindi makapasok sa ganung mga lugar. Sa pagtatapos ng kwento, ang kalagayan ni Hesus at ng ketongin ay nabaligtad. Bukod sa Isa. 53, ano pang teksto mula sa mga Kasulatan ang pumapasok sa iyong isip dahil sa pagpapalit ng kalagayan ni Hesus at ng ketongin? Meron kang naaalala mula sa mga sulat ni San Pablo? Ano iyon?

3. Basahin ang Lev. 13-14 para malaman kung ano ang kalagayan ng isang ketongin sa bayan ng Israel.

  1 Comment on Ang Pagpapagaling ng Ketongin (Markos 1:40-45)

  1. […] Ang Pagpapagaling ng Ketongin (Markos 1:40-45) The Bible Workshop […]

  Leave a Reply

  AWSOM Powered
  %d bloggers like this:
  Skip to toolbar