Ang salaysayin ng pagpapakain ng liman-libong katao na siyang pagbasa ng ebanghelyo para sa ika-18 Linggo ng Pangkaraniwang Panahon ay matatagpuan sa Matthew 14:13-21.

Ang Teksto

13Nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila’y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Hesus. 14Pagdating ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila kaya’t pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila. 15Nang dapit-hapon na’y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, “Malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain.” 16“Hindi na sila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila,” sabi ni Hesus. 17Sumagot sila, “Wala po tayong pagkain kundi limang tinapay lamang at dalawang isda.” 18“Dalhin ninyo rito,” sabi niya. 19Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. 20Napakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng labindalawang kaing ng tinapay. 21May limanlibong lalaki ang pinakain, bukod pa sa mga babae at mga bata.

Pansinin ang mga sumusunod

 1. Ang pagpapakain ng maraming tao ay naganap sa isang araw lamang: ang araw na mabalitaan ni Hesus na si Juan Bautista ay namatay na. (Ay salaysay ng pagkamatay ni Juan ay nasa Matthew 14:1-12)
 2. Kung ihahambing ang salaysaying ito sa Mark 6:30-44 mapapansing ang pagpapakain ng limanlibo roon ay iba ang okasyon: ang naudlot na pagpapahinga ni Hesus at mga alagad. Ang pagkakaibang ito ay nagpapahiwatig na nais ni Mateo na magbigay ng karagdagang mensahe sa pamamagitan ng salaysaying ito.

Malapitang Pag-aaral ng Teksto

 1. Muling gawan ng sentence flow ang Matthew 14:13-21 tulad ng ginawa para sa talata ng nakaraang Linggo.
 2. Pagkatapos magawa ito, salungguhitan ang mga sumusunod na salitang narinig na natin sa pagbasa ng mga nakaraang linggo o nagbibigay ng impormasyon tungkol sa panahon ng salaysayin
  1. Nang
  2. dapit-hapon
  3. nahabag
  4. Juan (Bautista)
 3. Salungguhitan din ang mga pandiwa at ang mga suheto ng pandiwa. Sa salaysayin ay makakatagpo ng dalawang utos mula kay Hesus. Ipakita sa pamamagitan ng mga guhit kung paano nasunod ang mga utos na ito. Pansinin na kung hindi nasunod ang mga utos na ito, hindi sana napakain ang madla.
 4. Alamin, sa pamamagitan ng pagsasaliksik, ang mga sumusunod na impormasyon
  1. Ano ang tinatayang populasyon ng Palestina nuong kapanahunan ni Hesus?
  2. Sino si Juan Bautista at ano ang kahalagahan niya sa ministeryo ni Hesus?
  3. Kailan at kanino nahabag si Hesus batay sa ebanghelyo ni Mateo?
  4. Saang bahagi ng ebanghelyo matatagpuan ang pariralang ito: “kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos, at ibinigay iyon sa mga alagad…”? (Clue:  Ihambing ang Matthew 14:19 at Matthew 26:26)
  5. Pagkatapos ng analisis: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan:
   1. Ano ang sinasabi ni Mateo tungkol sa paninilbihan sa Diyos kahit na ito’y mistulang hindi umaasenso, bagkus ay nagiging sanhi pa ng kapahamakan?
   2. Anong halimbawa ang binibigay ni Hesus sa mga naninilbihan sa Diyos tungkol sa kalungkutan? Ito ba’y dahilan para tumigil sa gawaing pang-kaharian ng Diyos?
   3. Ano ang saysay ng ating pagsama sa Banal na Eukaristiya sa harap ng maraming nagugutom na mga kababayan natin?
  PNPFeeding sa MGCP
Matthew 14:13-21
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
13Which when Jesus had heard, he retired from thence by boat, into a desert place apart, and the multitudes having heard of it, followed him on foot out of the cities.
14And he coming forth saw a great multitude, and had compassion on them, and healed their sick.
15And when it was evening, his disciples came to him, saying: This is a desert place, and the hour is now past: send away the multitudes, that going into the towns, they may buy themselves victuals.
16But Jesus said to them, They have no need to go: give you them to eat.
17They answered him: We have not here, but five loaves, and two fishes.
18He said to them: Bring them hither to me.
19And when he had commanded the multitudes to sit down upon the grass, he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitudes.
20And they did all eat, and were filled. And they took up what remained, twelve full baskets of fragments.
21And the number of them that did eat, was five thousand men, besides women and children.
Matthew 14:1-12
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
1At the time Herod the Tetrarch heard the fame of Jesus.
2And he said to his servants: This is John the Baptist: he is risen from the dead, and therefore mighty works shew forth themselves in him.
3For Herod had apprehended John and bound him, and put him into prison, because of Herodias, his brother's wife.
4For John said to him: It is not lawful for thee to have her.
5And having a mind to put him to death, he feared the people: because they esteemed him as a prophet.
6But on Herod's birthday, the daughter of Herodias danced before them: and pleased Herod.
7Whereupon he promised with an oath, to give her whatsoever she would ask of him.
8But she being instructed before by her mother, said: Give me here in a dish the head of John the Baptist.
9And the king was struck sad: yet because of his oath, and for them that sat with him at table, he commanded it to be given.
10And he sent, and beheaded John in the prison.
11And his head was brought in a dish: and it was given to the damsel, and she brought it to her mother.
12And his disciples came and took the body, and buried it, and came and told Jesus.
Mark 6:30-44
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
30And the apostles coming together unto Jesus, related to him all things that they had done and taught.
31And he said to them: Come apart into a desert place, and rest a little. For there were many coming and going: and they had not so much as time to eat.
32And going up into a ship, they went into a desert place apart.
33And they saw them going away, and many knew: and they ran flocking thither on foot from all the cities, and were there before them.
34And Jesus going out saw a great multitude: and he had compassion on them, because they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things.
35And when the day was now far spent, his disciples came to him, saying: This is a desert place, and the hour is now past:
36Send them away, that going into the next villages and towns, they may buy themselves meat to eat.
37And he answering said to them: Give you them to eat. And they said to him: Let us go and buy bread for two hundred pence, and we will give them to eat.
38And he saith to them: How many loaves have you? go and see. And when they knew, they say: Five, and two fishes.
39And he commanded them that they should make them all sit down by companies upon the green grass.
40And they sat down in ranks, by hundreds and by fifties.
41And when he had taken the five loaves, and the two fishes: looking up to heaven, he blessed, and broke the loaves, and gave to his disciples to set before them: and the two fishes he divided among them all.
42And they all did eat, and had their fill.
43And they took up the leavings, twelve full baskets of fragments, and of the fishes.
44And they that did eat, were five thousand men.
Matthew 14:13-21
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
13Which when Jesus had heard, he retired from thence by boat, into a desert place apart, and the multitudes having heard of it, followed him on foot out of the cities.
14And he coming forth saw a great multitude, and had compassion on them, and healed their sick.
15And when it was evening, his disciples came to him, saying: This is a desert place, and the hour is now past: send away the multitudes, that going into the towns, they may buy themselves victuals.
16But Jesus said to them, They have no need to go: give you them to eat.
17They answered him: We have not here, but five loaves, and two fishes.
18He said to them: Bring them hither to me.
19And when he had commanded the multitudes to sit down upon the grass, he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitudes.
20And they did all eat, and were filled. And they took up what remained, twelve full baskets of fragments.
21And the number of them that did eat, was five thousand men, besides women and children.
Matthew 14:19
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
19And when he had commanded the multitudes to sit down upon the grass, he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitudes.
Matthew 26:26
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
26And whilst they were at supper, Jesus took bread, and blessed, and broke: and gave to his disciples, and said: Take ye, and eat. This is my body.

Tags: ,

1 Comment on Ang Pagpapakain ng Limanglibo

 1. ang galing talaga ni god dahil sa kaniya.

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar