siksikan

"Konti lang po ba ang maliligtas?" tanong ng isa kay Jesus. Ayon kay San Pablo, ang lahat — Judio man o pagano — ay napasailalim ng galit ng Diyos nguni’t dahil sa awa nitong huli ay nabuksan ang pintuang patungo sa kaligtasan. Ang pintuang ito ay si Jesus (cf. Juan 10:7) — ang nagpaumpisa sa paghahari ng Diyos — na ipinahayag ni Juan Bautista. "Ang Kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na Tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinapangaral na ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito" (Lukas 16:16). Magiging mahirap ang pagpasok sa pintuang ito kung kaya naman kailangang magsumikap makapasok. Hindi ba’t kalungkutan ni Pablo ang makita na marami sa kanyang mga kapatid na Judio ang hindi pa nakakapasok dito? (tingnan Rom 9-11). Sila ang "nauna" — nasa kanila ang mga pangako, ang pakikipagtipan — nguni’t sila ang "mahuhuli", sapagka’t inaasahan na sila’y magbabalik-loob sa Diyos, kapag nabuo na "ang takdang bilang ng lahat ng mga Hentil na lalapit sa Diyos" (Romans 11:25).

Ang Teksto

22 Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay, at siya’y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan papuntang Jerusalem. 23 Minsan may nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?"

Sinabi niya sa kanila, 24 "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. 25 Kapag ang pinto ay isinara na ng pinuno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok nang katok. Sasabihin ninyo, ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami.’ Ngunit sasabihin niya sa inyo, ‘Hindi ko kayo kilala!’ 26 Sasabihin naman ninyo, ‘Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan.’ 27 Sasagot naman siya, ‘Hindi ko kayo kilala! Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan!’ 28 Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, habang kayo nama’y ipinagtatabuyan! 29 Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. 30 Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli."

Mga Tanong Tungkol Sa Teksto

 • Nasaan si Jesus sa umpisa ng salaysay? Ano ang kanyang ginagawa? Saan papunta si Jesus? Alam ba ni Jesus ang mangyayari sa kanya sa lugar na kanyang pupuntahan? Ano ang mangyayari sa kanya? Kailangan bang mangyari ito sa kanya?
 • Ano ang tanong na sinagot ni Jesus sa salaysay na ito? Ang tanong ba ay mula sa pagdududa o ito ba’y nagmula sa pagnanasang maligtas?
 • Ano ang sagot sa tanong: simpleng OO o Hindi ba? Paano ito sinagot ni Jesus? Tahasang paliwanag ba o patalinghaga?
 • Madali bang pumasok sa makipot na pintuan? Sa pagpasok sa makipot na pintuan, may kaayusan ba o magsisiksikan? Kung magsisiksikan, may tulakan ba? Meron bang "time pressure" sa pagpasok sa pintuan?
 • Kailan matatapos ang pagpasok sa pintuan? Ang mga hindi makakapasok sa takdang panahon ay kaaawaan pa at patutuluyin? Ano ang sasabihin ng may-ari ng tahanan sa mga patuloy na kakatok?
 • Anong okasyon ba ang meron sa loob ng bahay at maraming nais pumasok? Sino ang mga naimbitahan? Ano ang magiging reaksyon ng mga hindi nakapasok? Sila ba’y matutuwa?
 • Sa salaysay: sino ang nahuling mauuna? sino ang naunang mahuhuli?

Para sa mas malalim na pag-unawa

1. Paghambingin ang mga sumusunod na talata at pag-isipan kung paanong naiiba ang pagkakasulat ni Lukas sa pagkakasulat ni Mateo:

 • Lukas 13:24 || Mateo 7:13-14
 • Lukas 13:25-27 || Mateo 7:21-23
 • Lukas 13:28-29 || Mateo 8:11-12
 • Lukas 13:30 || Mateo 19:30; 20:16

2. Ang buhay Kristiyano ay kadalasang inihahalintulad sa isang pakikibaka. Basahin ang mga sumusunod na mga talata upang maunawaan ang pagsusumikap na hinihingi ni Jesus:

 • 1 Kor. 9:24
 • 2 Timothy 4:7
 • Philippians 3:12-14
 • 1 Timothy 6:12
 • 1 Timothy 1:18

Sa mga talatang ito kailangan pa bang magtagumpay upang matanggap ang pinipintuhong buhay na walang hanggan? Ano ang sasabihin mo sa mga taong nagsasabing "Ang naligtas na ay naligtas na nga" ("Once saved, always saved")?

Romans 11:25
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
25For I would not have you ignorant, brethren, of this mystery, (lest you should be wise in your own conceits), that blindness in part has happened in Israel, until the fulness of the Gentiles should come in.
2 Timothy 4:7
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
7I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith.
Philippians 3:12-14
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
12Not as though I has already attained, or were already perfect; but I follow after, if I may by any means apprehend, wherein I am also apprehended by Christ Jesus.
13Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do: forgetting the things that are behind, and stretching forth myself to those that are before,
14I press towards the mark, to the prize of the supernal vocation of God in Christ Jesus.
1 Timothy 6:12
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
12Fight the good fight of faith: lay hold on eternal life, whereunto thou art called, and hast confessed a good confession before many witnesses.
1 Timothy 1:18
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
18This precept I commend to thee, O son Timothy; according to the prophecies going before on thee, that thou war in them a good warfare,

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar