Ang Krus ng AlagadNang tayo’y binyagan, ipinapag-isa tayo sa kamatayan ni Kristo nang sa gayon ay makasama rin tayo sa kanyang Muling Pagkabuhay. Kung kaya naman ang lahat ng binibinyagan ay minamarkahan ng tanda ng Krus. Tuwing nag-aantanda tayo ipinapahayag natin sa ating sarili at sa iba ang ating kalagayan sa pakikiisa sa pagpapakasakit ni Kristo. Nguni’t may mga binyagan na magpahangga ngayon ay katulad ni Pedro sa salaysay ng Markos 8:27-35 na hindi pa nauunawaan na ang pagtitiis at pagpapakasakit ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano.

Mga Tekstong May Kaugnayan

Ang Teksto

Ang Markos 8:27-35 ay maaaring hatiin sa tatlong bahagi

(a) Ang pagpapahayag ni Pedro tungkol kay Hesus
(b) Ang pagkakamali ni Pedro sa pagkilala kay Hesus
(c) Ang pagsunod sa likuran ni Hesus, Ang Mesiyas na Nagpapakasakit

Pagkatapos gawan ng Daloy ng Parirala ang Markos 8:27-35, ipakita kung sa anu-anong talata nag-uumpisa at natatapos ang mga bahaging nabanggit sa itaas.

Mga Tanong Tungkol Sa Teksto

 1. Saan papunta si Hesus nang tanungin niya ang mga alagad? Saan ang lugar na iyon at ano ang kahalagahan nito para sa salaysay?
 2. Ano ang unang tanong niya sa mga alagad?
 3. Ano ang sagot ng mga alagad?
 4. Sino si Juan Bautista? Buhay pa ba siya nang tanungin ni Hesus ang mga alagad?
 5. Sino si Elias? Saan pa sa ebanghelyo ni Markos binabanggit si Elias? Ano ang kahalagahan ni Elias sa kasaysayan ng kaligtasan?
 6. Ano ang ikalawang tanong ni Hesus? Sino ang sumagot nito? Tama ba ang kanyang sagot?
 7. Ano ang tawag sa sekreto ni Hesus? Bakit pinatatahimik niya ang mga alagad tungkol sa sinabi ni Pedro?
 8. Mula nuong magpahayag si Pedro, ano ang inumpisahang sabihin ni Hesus?
 9. Ano ba ang tinutukoy ni Hesus nang sabihin niyang ang Anak ng Tao ay dadanas ng matinding paghihirap?
 10. Ano ang ayaw ni Pedro sa mga sinasabi ni Hesus? Ito ba ay taliwas sa kanyang pagkilala sa kanyang pagiging Mesiyas?
 11. Inayunan ba ni Hesus si Pedro? Ano ang itinawag niya kay Pedro?
 12. Saan pa sa ebanghelyo ni Markos binabanggit si Satanas? Sa lahat ba ng aklat ng Bibliya ay masama si Satanas? Ano ang naging papel ni Satanas sa ebanghelyo ni Markos?
 13. Paano ipinaliwanag ni Hesus sa iba pang alagad ang sinabi niyang paghihirap ng Anak ng Tao? Ito ba ay may kaugnayan sa kanilang pagiging alagad?
 14. Ano ang mga dapat gawin ng isang alagad?
 15. Paanong maipagsasanggalang ng alagad ang kanilang buhay? Magagawa ba nila ito kung pag-iingatan nila ang kanilang buhay? Kung hindi, paano?

Para sa mas malalim na pag-unawa

Pumunta sa pahinang ito at sundan ang mga “link” na mayroong nilalamang impormasyon tungkol sa ilang mga elemento ng Markos 8:27-35.

Tags: , , ,

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar