Ngayong panahon ng Muling Pagkabuhay, binibigyang halaga ng liturhiya ang buhay ng Kristiyano. Si Kristo ay nabuhay maguli hindi para sa sariling kapakanan kundi para sa atin. Sa kanyang pagkamatay ay inako niya ang kamatayan na para sa binhi ni Adan. Sa krus ay dumaloy ang tubig at dugo, simbolo ng bagong buhay, na kanya ngayong ibinibigay sa kung sino mang magnanais nito. Si Kristo ang Muling Pagkabuhay at Buhay (cf. Juan 11). Upang ang isa’y makapakinabang sa buhay Niyang taglay, kailangang manatili sa Kanya. Ang salitang Griyego na isinasalin na “manatili” ay “menein” na maaari ring isalin na “manahan” “gawing tahanan” Ang pamumuhay sa Panginoon, ang pananahan sa Kanya ang tema ng ika-limang Linggo ng panahon ng Muling Pagkabuhay. At ang pamumuhay na ito’y isinasalarawan ng Panginoon sa Juan 15, ang kanyang mga salita tungkol sa Puno ng Ubas at mga sanga nito.

Pagbasa ng Teksto

Basahin ang Juan 10:1-10 at ihambing ang tekstong sumusunod sa inyong hawak na salin.

1Ako ang tunay na puno ng ubas. Ang aking Ama ang tagapag-alaga. 2Ang bawat sanga na nasa akin na hindi namumunga ay inaalis niya. At ang bawat sangang namumunga ay nililinis niya upang lalo pang magbunga ng marami. 3Kayo ay malinis na sa pamamagitan ng salita na sinalita ko sa inyo. 4Manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makakapamunga sa kaniyang sarili malibang ito ay manatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makakapamunga malibang manatili kayo sa akin.

5Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kaniya ay magbubunga nang sagana sapagkat kung hiwalay kayo sa akin hindi kayo makakagawa ng anuman. 6Malibang ang sinuman ay manatili sa akin, siya ay itatapon tulad ng sanga at ito ay natutuyo. Kanila itong tinitipon at itinatapon sa apoy, at ito ay sinusunog. 7Kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at ito ay mangyayari sa inyo. 8Sa ganito naluluwalhati ang aking Ama na kayo ay magbunga ng sagana at kayo ay magiging mga alagad ko.

9Kung papaanong inibig ako ng Ama ay gayon ko rin kayo inibig. Manatili kayo sa aking pag-ibig. 10Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kaniyang pag-ibig.

Mga Tanong Tungkol Sa Teksto

 1. Kailan sinabi ni Hesus ang mga salita sa Juan 10?
 2. Sino ang kanyang mga kausap?
 3. Paano niya ipinapakilala ang kanyang sarili dito?
 4. Sa ano niya inihahambing ang mga alagad? Ang Ama?
 5. Ano ang ayos ng puno ng ubas? Paano ito inaalagaan? Bakit kailangang nakasabit ang puno ng ubas?
 6. Ang mga sanga ba ng ubas ay malaki? Alin ang mas malaki: ang bunga ng ubas o ang mga sanga?
 7. Paano inaalagaan ang puno ng ubas?
 8. Ano ang ginagawa ng Ama para magbunga ang ubas?
 9. Ano ang ginagawa sa mga sanga na hindi nagbubunga?
 10. Sa mga sangang nagbubunga, ano ang ginagawa ng tagapag-alaga ng ubasan?
 11. Bakit hindi maaaring humiwalay ang alagad kay Hesus?
 12. Sa paanong paraan nananatili ang alagad kay Hesus?

Para Sa Mas Malalim ng Pagunawa sa Teksto

 1. Salungguhitan ang mga sumusunod na salita:
  • bunga
  • manatili
  • utos
  • salita
  • alagad
 2. Basahin din ang kabuuan ng Juan 15 at tingnan kung paanong ginagamit ang mga salitang sinalungguhitan.
 3. Alamin ang kahulugan ng mga salitang sinalungguhitan mula sa isang diksyunaryong pam-Bibliya.

1 Comment on Ang Puno ng Ubas at ang mga Sanga (Juan 15:1-10)

 1. […] Ang Puno ng Ubas at ang mga Sanga Nito […]

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar