biblelove

Madaling masanay sa mga turong nababasa sa mga Kasulatan at sa mga naririnig mula sa mga namamahayag. Ang ebanghelyo ni Lukas ay sinulat para sa mga Kristiyanong "nasanay" na. Alam nila kung ano ang nasusulat, nguni’t hindi na nila napapansin — o ayaw nilang pansinin — ang mga okasyong nag-aanyaya ng pagsasabuhay niyon. Sila ang mga eskriba at Fariseo sa ebanghelyo ni Lukas. Sa talinghaga ng Mabuting Samaritano ay tinuruan ni Jesus kung paanong dapat unawain ang hinihingi ng kautusang "Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili."

Ang Teksto ng Lukas 10:25-37

25 Isang dalubhasa sa kautusang Judio ang lumapit kay Jesus upang siya’y subukin. "Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" tanong niya.

26 Sumagot si Jesus, "Ano ba ang nakasulat sa Kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon?"

27 Sumagot ang lalaki, "’Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip;’ at ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’"

28 Sabi ni Jesus, "Tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan."

29 Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, "Sino naman ang aking kapwa?"

30 Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jerico. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog, at iniwang halos patay na. 31 Nagkataong dumaan doon ang isang paring Judio. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. 32 Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. 33 Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya’y naawa. 34 Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay-panuluyan upang maalagaan doon. 35 Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang may-ari ng bahay-panuluyan, at sinabi, ‘Heto, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik.’"

36 At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?"

37 "Ang taong tumulong sa kanya," tugon ng abogado. Kaya’t sinabi sa kanya ni Jesus, "Sige ganoon din ang iyong gawin."

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang lumapit kay Jesus
 2. Ano ang kanyang pakay?
 3. Paano niya sinubok si Jesus?
 4. Tungkol sa ano ang kanyang tanong?
 5. Ano ang "buhay na walang hanggan"?
 6. Sinagot ba ni Jesus ang tanong?
 7. Ano ang kanyang tanong sa dalubhasa?
 8. Paano, ayon sa Kasulatan, makakatanggap ng buhay na walang hanggan?
 9. Paano, ayon kay Jesus, makakamit ng dalubhasa ang buhay na walang hanggan?
 10. May tanong ba pa ang dalubhasa?
 11. Tungkol sa ano ang kanyang tanong?
 12. Ano ang sagot ni Jesus?
 13. Sa talinghaga, ano ang nangyari sa isang lalaking naglalakbay mula Jerusalem hanggang Jericho?
 14. Ano ang kanyang kalagayan nang iwan siya ng mga masasamang loob?
 15. Mayroon pa bang dumaan sa lugar na iyon?
 16. Ano ang kanilang ginawa nang makita ang lalaki?
 17. Ano ang dahilan at ang pari at Levita ay umiwas sa lalaki?
 18. Sino ang huling dumaan?
 19. Ang Samaritano at Judio ba ay magkakaibigan?
 20. Ano ang naramdaman ng Samaritano nang makita niya ang taong nakahandusay?
 21. Ano ang kanyang ginawa noong makita niya ang lalaking sugatan?
 22. Sapat na ba iyong pagtulong para sa Samaritano? May ginawa pa ba siya? Ano pa ang kanyang ginawa?
 23. Ayon sa dalubhasa, sino ang naging kapwa-tao ng taong hinarang ng mga tulisan?
 24. Upang magawa ang isinasaad sa utos na ibigin ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig sa iyong sarili, ano — ayon kay Jesus — ang dapat gawin?

Para Sa Mas Malalim na Pag-unawa

1. Ang tema ng "Sa daan kasama si Jesus" na nag-umpisa sa Luke 9:51 ay ipinagpapatuloy dito. Sa daan patungong Jerusalem ay nagtuturo si Jesus sa iba’t ibang mga grupo ng tao: mga alagad, mga Fariseo at eskriba, at mga taong interesado sa kanyang sinasabi. Ang tema ay ginamit ni Lukas bilang konteksto ng tuluyang pagsasanay sa pagiging alagad ni Kristo. Sa yugtong ito ng paglalakbay ni Jesus sa daan ay tinuruan niya ang isang eksperto ng Kautusan na pag-isipang muli ang hinihingi ng ikalawang dakilang utos: "Ibigin ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa sarili. (Leviticus 19:18)"

2. Pansinin na nang itanong ni Jesus "Ano ang nababasa sa Kasulatan?" ang sagot ng dalubhasa ay mga talatang na-memorya na niya: ang Deuteronomy 6:5 at Leviticus 19:18. Basahin ang konteksto ng mga talatang ito, lalo na ang Leviticus 19:18. Alamin kung sino ang "kapwa-tao" sa Leviticus 19:18.34.

3. Pag-aralang mabuti ang talinghaga ni Jesus tungkol sa mabuting Samaritano. Alin ang mas malawak na nasasakop: ang "kapwa" sa Leviticus 19:18.34 o ang "pagiging kapwa" sa tanong ni Jesus?

4. Basahin pa ang mga naisulat na dito tungkol sa daang mula Jerusalem patungong Jericho.

Luke 9:51
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
51And it came to pass, when the days of his assumption were accomplishing, that he steadfastly set his face to go to Jerusalem.
Leviticus 19:18
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
18Seek not revenge, nor be mindful of the injury of thy citizens. Thou shalt love thy friend as thyself. I am the Lord.
Deuteronomy 6:5
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
5Thou shalt love the Lord thy God with thy whole heart, and with thy whole soul, and with thy whole strength.
Leviticus 19:18
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
18Seek not revenge, nor be mindful of the injury of thy citizens. Thou shalt love thy friend as thyself. I am the Lord.
Leviticus 19:18
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
18Seek not revenge, nor be mindful of the injury of thy citizens. Thou shalt love thy friend as thyself. I am the Lord.
Leviticus 19:18
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
18Seek not revenge, nor be mindful of the injury of thy citizens. Thou shalt love thy friend as thyself. I am the Lord.
Leviticus 19:18
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
18Seek not revenge, nor be mindful of the injury of thy citizens. Thou shalt love thy friend as thyself. I am the Lord.

3 Comments on Ang Talinghaga ng Mabuting Samaritano (Lukas 10:25-37)

 1. bernardokath says:

  Hi po. Eto lang po yung nakita kong maayos na tungkol po sa bibliya ng mga katoliko. Kahit iglesia po ako. nais po ni Mama ko po na pagaralin ako, pede niyo po ba ibigay ang komento po? PS: Ako po yung actress.

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar