Ang pagkawasak ng mundo sa mga huling-araw ay nag-umpisa na sa paghatol sa Jerusalem. Ang huling araw ay magiging ganap sa pagdating muli ng Panginoon. Sa talinghaga ng sampung dalaga ang Iglesya ay inihalintulad sa mga dalagang naghihintay sa pagbabalik ng binatang ikakasal. Sa mga Judio ng unang siglo, ang kasalan ay nagaganap sa gabi. Sa oras ng kasal, sinusundo ng binata ang dalagang pakakasalan at pagkatapos ay babalik sila sa bahay ng binata. Itong huli ang tagpo sa talinghaga.

Ang Teksto

1“Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa’y may dalang ilawan. 2Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima nama’y matatalino. 3Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. 4Ang matatalino nama’y nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. 5 Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya’t inantok at nakatulog sila sa paghihintay.

6“Ngunit nang hatinggabi na’y may sumigaw, ‘Narito na ang lalaking ikakasal! Lumabas na kayo upang salubungin siya!’ 7Agad bumangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. 8Sinabi ng mga hangal sa matatalino, ‘Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan.’

9‘Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa’y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo,’ tugon naman ng matatalino. 10Kaya’t lumakad ang limang hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, at isinara ang pinto.

11“Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. ‘Panginoon, panginoon, papasukin po ninyo kami!’ sigaw nila. 12“Ngunit tumugon siya, ‘Tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala.’ “

13Pagkatapos nito’y sinabi ni Jesus, “Kaya’t magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man.”

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang nagsasalita?
 2. Sino ang kanyang kausap?
 3. Sa ano inihahalintulad ang kaharian ng langit?
 4. Anong bahagi ng kasalang Judio ang tinutukoy sa talinghaga?1
 5. Anong uri ng ilawan ang dala-dala ng mga dalaga?2
 6. Ang isang grupo ng mga dalaga ay tinawag na “matalino” samantalang “hangal” naman ang isang grupo. Ano ang kanilang pagkakaiba?
 7. Habang sila’y naghihintay, ano ang nangyari sa kanila? Anong oras na nang sila’y magising? Paano sila nagising?
 8. Sa kanilang paggising, ano ang napansin ng mga dalagang “hangal”? Meron bang ganong problema ang mga dalagang “matalino”?
 9. Ano ang hiling ng mga dalagang “hangal” sa matatalino? Pumayag ba itong huli? Ano ang ginawa ng mga hangal?
 10. Ano ang nangyari habang ang mga hangal ay namimili ng langis?
 11. Nakapasok ba sa kasalan ang mga dalagang matatalino? Nakapasok ba ang mga dalagang hangal? Sumubok bang pumasok ang mga dalagang hangal? Ano ang kanilang sinabi? Ano ang tugon sa kanila?
 12. Sa pag-uusap ba ng “Panginoon” at ng mga dalagang hangal ay mayroon kang naaalalang mga talatang katulad?
 13. Ano ang “leksyong moral” ng talinghaga?

Para sa Mas Malalim na Pag-unawa

1. Basahin ang lathalaing ito tungkol sa mga gawi ng mga Judio pag ikakasal noong panahon ni Jesus. Ito pa.

2. Ang ilawang ginamit ay hindi lampara kungdi mga sulo. Ang mga sulo ay “matakaw” sa langis. Kailangang buhusan ng langis ang telang sinisindihan tuwing kinse minutos upang mapanatili itong nag-aapoy.


 1. Ang pagbabalik ng binatang ikakasal pagkatapos niyang sunduin ang dalagang pakakasalan.
 2. Ang “ilawan” na dala nila ay tulad ng isang sulo na may telang binabasa sa langis at sinisindihan. Ang langis ay kinakailangang sariwain tuwing kinse minutos para manatiling nag-iilaw ang sulo.

3 Comments on Ang Talinghaga ng Sampung Dalaga (Mateo 25:1-13)

 1. […] Ang Talinghaga ng Sampung Dalaga (Mateo 25:1-13) The Bible Workshop […]

 2. irish jocson says:

  pwede po bang mkapag bigay kau ng refletcion about sa parable na ito. thnks

 3. Profile photo of angfrayle angfrayle says:

  Gwapa, kaya nga talinghaga para mapag-isipan mo.

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar