parableofimportunatewidow

Nakakalungkot isipin kung pagkatapos ng buhay na ito ay wala nang aasahan pang katarungan. Paano na lamang iyong mga nakaranas ng parusa na wala namang kasalanan — ang mga biktima ng sakuna, mga sibilyan na namatay sa gyera, mga batang in-abort, mga taong hindi nakatanggap ng katarungan habang sila’y nabubuhay pa. Mabuti na lamang at mayroong katarungan pagkatapos ng buhay na ito, na mayroong hukom na magbibigay ng katarungan para sa mga inapi. Ang talinghaga ng biyuda at hukom ay may kaugnayan dito. Kung kaya naman ang aplikasyon ng talinghaga ay napatutungkol sa pagdating na muli ng Anak ng Tao na siyang magiging Hukom ng "mga nabubuhay at mga patay." Kaagapay nito ay ang panalanging tuluyan, walang puknat, na hindi pinanghihinawaan. Ang paghihintay sa pagdating ng Anak ng Tao ay dapat maging aktibo, hindi lamang sa kasipagan sa paninilbihan kungdi pa na rin sa panalangin.

Ang Teksto

1 Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa.
2 Sinabi niya, "Sa isang lunsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. 3 Sa lunsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, ‘Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin.’ 4 Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, ‘Kahit ako’y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, 5 ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito.’"
6 At nagpatuloy ang Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. 7 Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya’y paghihintayin niya nang matagal? 8 Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya?"

Daloy ng Parirala

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Ano ang isinalaysay ni Jesus?
 2. Ano ang kanyang pakay sa salaysay?
 3. Sino ang mga bida sa salaysay?
 4. Paano niya isinalarawan ang hukom?
 5. Sino ang mga biyuda sa Israel? Sa Lumang Tipan, kapag binanggit ang mga biyuda, anong grupo ang kadalasa’y kasunod na binabanggit? Ano ang sinasabi ng batas tungkol sa kanila?
 6. Sa talinghaga, ano ang ginagawa ng biyuda? Madali ba niyang nakuha ang kanyang hinihingi? Anong mga salita ang maaaring gamitin para isalarawan ang biyuda?
 7. Ano ang dahilan ng hukom at pinagbigyan niya ang biyuda?
 8. Ano ang sagot mo sa mga tanong sa talata 7?
 9. Magbigay ka nga ng mga halimbawa ng mga taong dumadaing araw gabi sa Diyos?
 10. Ano ang kaugnayan ng Anak ng Tao sa pagbibigay ng katarungan?
 11. Ano ang sagot mo sa huling tanong (t. 8)?

Para sa mas malalim na pag-unawa

1. Rebisahin ang mga talata sa ebanghelyo ni Lukas na nabasa na sa Misa na may nababanggit patungkol sa panalangin.

2. Pag-aralan ang mga talata ng Kasulatan tungkol sa panalangin na matatagpuan dito. Ano ang mga sinasabi sa talatang ito na may kaugnayan sa talinghagang inuunawa natin?

3. Basahin ang Lukas 17:20-21. Dito’y binabanggit ang pagdating ng Anak ng Tao. Ano sa palagay mo ang kaugnayan ng mga talatang ito sa Lukas 18:8b?

4. Sa talinghaga ng biyuda at hukom, ilang ulit binabanggit ang katagang "magbigay/bigyan ng katarungan"? Basahin ang mga sumusunod na talata at pag-aralan ang kahulugan ng ekspresyong ito (pangngalan, ekdikesis; pandiwa, ekdikein). Ang mga katumbas na salita ay mula sa salin ng TPV.

ekdikesis ekdikein
 • Lukas 21:22 (pagpaparusa)
 • Act 7:24 (paghihiganti)
 • Romans 12:19 (paghihiganti)
 • 2 Corinthians 7:11
 • 2 Thessalonians 1:8 (maparusahan)
 • 1 Peter 2:14 (magparusa)
 • Romans 12:19 (maghiganti … gaganti)
 • 2 Corinthians 10:6 (parusahan)
 • Revelation 6:10 (parurusahan), 19:2 (pinarusahan)

Isang pahina tungkol sa paggamit ng Lukas 18:1-8 sa Katekismo ng Iglesya Katolika ay matatagpuan dito.

Romans 12:19
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
19Revenge not yourselves, my dearly beloved; but give place unto wrath, for it is written: Revenge is mine, I will repay, saith the Lord.
2 Corinthians 7:11
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
11For behold this selfsame thing, that you were made sorrowful according to God, how great carefulness it worketh in you; yea defence, yea indignation, yea fear, yea desire, yea zeal, yea revenge: in all things you have shewed yourselves to be undefiled in the matter.
2 Thessalonians 1:8
View in: NAB NIV KJV Vulg Greek
8In a flame of fire, giving vengeance to them who know not God, and who obey not the gospel of our Lord Jesus Christ.
1 Peter 2:14
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
14Or to governors as sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of the good:
Romans 12:19
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
19Revenge not yourselves, my dearly beloved; but give place unto wrath, for it is written: Revenge is mine, I will repay, saith the Lord.
2 Corinthians 10:6
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
6And having in readiness to revenge all disobedience, when your obedience shall be fulfilled.
Revelation 6:10
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
10And they cried with a loud voice, saying: How long, O Lord (holy and true) dost thou not judge and revenge our blood on them that dwell on the earth?

3 Comments on Ang Talinghaga tungkol sa Biyuda at Hukom (Lukas 18:1-8)

 1. Kennedi says:

  Ang talinghaga tungkol sa biyuda at hukom lukas 181 8.. Not so bad :)

 2. bernardo b bautista says:

  maasahan talaga ang anak ng diyos…

 3. hermie aguilar says:

  gaano mang bigat na problema ang dumating sa ating buhay,huwag sana tayong masisiraan ng loob,bagkus manalangin lagi at huwag manghinawa.God is always w/ us..

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar