James_Tissot_Pharisee_and_the_Publican_400

Ang talinghaga tungkol sa Pariseo at Publikano ay tungkol sa panalangin ng mga nagpapakumbaba. Kung ang lahat ng tao ay pulubi sa harapan ng Diyos ("indigens Deo", San Agustin), ang pagpapakumbaba ay dapat na kasama ng kanyang panalangin. Sa talinghaga ng Pariseo at Publikano, binibigyan ng diin ang kakanyahang ito.

Ang Teksto ng Lukas 18:9-14

9 Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila’y matuwid. 10 "May dalawang lalaking pumasok sa Templo upang manalangin, ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis.
11 Tumayo ang Pariseo at nanalangin nang ganito tungkol sa kanyang sarili: ‘O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya’y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 12 Dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita.’ 13 Samantala, ang maniningil ng buwis nama’y nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, ‘O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan!’
14 Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito’y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas."

Mga Tanong tungkol sa Teksto

 1. Para kanino ang talinghagang ating binasa?
 2. Batay sa iyong mga naaalala anong grupo ang masasabing "nagaakalang sila’y matuwid at mababa ang tingin sa iba?"
 3. Ano pa ang tawag sa mga "maniningil ng buwis"? Sila ba’y kasama doon sa mga nag-aakalang sila’y matuwid?
 4. Batay sa iyong naaalala, maganda ba ang pagtingin ng mga Judio noong panahon ni Jesus sa mga maniningil ng buwis?
 5. Sa talinghaga, ang Pariseo ba ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos?
 6. Ano ang ipinagpapasalamat niya sa Diyos?
 7. Masama ba siyang tao sa kanyang sariling pagtingin?
 8. Ano ang hindi maganda sa kanyang panalangin?
 9. Saan tumayo ang maniningil ng buwis?
 10. Paano siya nanalangin, nakatingala o nakayuko?
 11. Ano ang ginagawa niya habang nananalangin? Ginagawa mo rin ba ang ginagawa ng maniningil ng buwis?
 12. Ano ang laman ng kanyang panalangin, pasasalamat ba?
 13. Kaninong panalangin ang tinanggap ng Diyos?
 14. Batay sa iyong naaalala, kailan sinabi ni Jesus ito: "Ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas"?

Para sa mas malalim na pag-unawa

1. Basahin ang ebanghelyo ni Lukas mula sa 17:22 hanggang sa katapusan ng talinghagang ating pinag-aaralan. Sino ang mga pinagsasabihan ni Jesus? Sino iyong mga "nag-aakalang sila’y matuwid at mababa ang tingin sa ibang tao?"
2. Dahil malapit na ang pagdating ng Anak ng Tao na siyang tatayong Hukom ng mga huling araw, ano ang tamang saloobin niyong tatayo sa kanyang harapan: katiyakan sa sariling pagkamatuwid o pagpapakumbaba?
3. Tatlong talinghaga tungkol sa panalangin ang atin ng nabasa sa ebanghelyo ni Lukas: ang talinghaga ng kaibigang dumating sa hatinggabi (Lukas 11:5-8), ang talinghaga ng balo at hukom (Lukas 18:1-8) at ang talinghagang ating kababasa lang. Rebisahin ang mga talinghagang ito: ano ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba? Anong pagkilala sa Diyos ang nasasalamin sa mga talinghagang ito? Basahin ang katekismo ng panalangin sa Sirach 35:12-24, ano ang pagkakatulad nito sa mga talinghagang matatagpuan sa Lukas?

Sirach 35:12-24
View in: NAB NIV KJV Vulg LXX
12Give to the most High according to what he hath given to thee, and with a good eye do according to the ability of thy hands:
13For the Lord maketh recompense, and will give thee seven times as much.
14Do not offer wicked gifts, for such he will not receive.
15And look not upon an unjust sacrifice, for the Lord is judge, and there is not with him respect of person.
16The Lord will not accept any person against a poor man, and he will hear the prayer of him that is wronged.
17He will not despise the prayers of the fatherless; nor the widow, when she poureth out her complaint.
18Do not the widow's tears run down the cheek, and her cry against him that causeth them to fall?
19For from the cheek they go up even to heaven, and the Lord that heareth will not be delighted with them.
20He that adoreth God with joy, shall be accepted, and his prayer shall approach even to the clouds.
21The prayer of him that humbleth himself, shall pierce the clouds: and till it come nigh he will not be comforted: and he will not depart till the most High behold.
22And the Lord will not be slack, but will judge for the just, and will do judgment: and the Almighty will not have patience with them, that he may crush their back:
23And he will repay vengeance to the Gentiles, till he have taken away the multitude of the proud, and broken the sceptres of the unjust,
24Till he have rendered to men according to their deeds: and according to the works of Adam, and according to his presumption,

2 Comments on Ang Talinghaga tungkol sa Panalangin ng Mapagkumbaba (Lukas 18:9-14)

 1. MAY ROBLES says:

  thank you… would like to subscribe…

 2. Profile photo of angfrayle angfrayle says:

  You are welcome, May. To subscribe, just click on the link for “Subscribe” and your browser will take care of the rest. You will be subscribing to the RSS feed of the site.

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar