Ang tema ng ika-32 Linggo ng Panahong May Bilang ay tungkol sa pagbibigay. Dalawang babaeng balo ang ipinapakitang halimbawa nito: ang balo ng Zarephat na tumulong sa propetang Elias at ang babaeng balo na nakita ni Jesus sa may templo ng Jerusalem. Ang mga babaeng balo ay kasama sa mga dapat tulungan ng lipunan, kung kaya naman para sa mga propeta isang malaking kasalanan ang hindi pagtulong sa mga tao. Sa Markos 12:38-40, binabanggit ni Jesus ang panghuhuthot ng mga eskriba sa mga balo ang isang dahilan kung bakit mas mabigat ang parusang ipapataw sa kanila ng Diyos. Sa Markos 12:41-44, may isang balong nakatawag ng pansin kay Jesus. Para sa kanya, kahit maliit na halaga lamang ang ibinigay ng babae, siya ang tunay na nagbigay ng kaloob sa Templo. Pansinin na ang tunay na nagbibigay ng kaloob ay siyang mula sa kanyang kahirapan ay nagbigay “ng buo niyang kabuhayan”.

Ang Teksto

Pagkatapos gawan ng Daloy ng mga Parirala ang sumusunod na teksto, gumawa ng balangkas na nagpapakita ng dalawang bahagi nito. Bigyan ng pamagat ang mga bahagi ng tekstong ginawan ng balangkas.

Napakaraming tao ang malugod na nakikinig sa kanya. 38 Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, “Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng Kautusan na mahilig magpalakad- lakad na suot ang kanilang mahahabang damit at nagagalak na sila’y igalang ng mga tao. 39 Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. 40 Hinuhuthot nila ang ari-arian ng mga biyuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusang igagawad sa kanila.”

41 Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa Templo, at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. 42 Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng dalawang tigsisingkwenta sentimo. 43 Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, “Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. 44 Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagama’t siya’y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay.”

Mga Tanong Tungkol Sa Teksto

 1. Nasaan si Jesus nang siya’s magsalita sa Markos 12:38? Sino ang kanyang mga kausap? Sino ang kanyang tinutukoy sa kanyang babala?
 2. Sino ang mga eskriba/tagapagturo ng batas? Lahat ba sila ay masama sa paningin ni Jesus?
 3. Anu-ano ayon kay Jesus ang masamang gawain ng mga eskriba?
 4. Sino ba ang mga balo? Ano ang ayaw ni Jesus na ginagawa ng mga eskriba sa mga balo? Ano ba ayon sa Bibliya ang gagawin para sa mga balo?
 5. Nasaan si Jesus sa t. 41? Sino ang kanyang mga kasama? Ano ang kanyang ginagawa? Ano ang kanyang nakita?
 6. Para saan ang kontribusyon ng mga tao?
 7. Sa mga taong nagbibigay ng kani-kanilang mga kontribusyon, sino ang nakatawag pansin kay Jesus? Ano ang kanyang napansin?
 8. Sino sa mga taong nanduon ang tunay na nagbigay ng kaloob? Ano ayon kay Jesus ang tunay na nagbibigay?
 9. Magkano ang ibinigay ng balo?
 10. Ayon kay Jesus, kung ang isang tao ay magbibigay ng piso kahit maaari namang magbigay ng sampung piso, siya ba ay tunay na nagbibigay ng kaloob?

Para Sa Mas Malalim na Pag-unawa

1. Basahin ang kuwento sa 1 Hari 17:10-16 at alamin kung anu-ano ang pagkakatulad nito sa kwento ni Markos sa 12:41-44. Sino ang bida sa mga kwentong ito?
2. Pag-aralan ang mga sumusunod na talata

2.1. Ang mga sinasabi ni Jesus tungkol sa mga eskriba ay siya ring sinasabi niya tungkol sa mga Pariseo. Ito ay sa dahilang may mga Pariseo na mga eskriba rin. Paghambingin ang mga sumusunod na talata

 • Mark 12:38 Matthew 23:5-6; Luke 11:43; 20:46
 • Mark 12:40 Matthew 23:1-4; Luke 20:47

2.2. Ang mga babaeng balo ay madalas banggiting kasama ang mga ulila sa Lumang Tipan. Basahin ang mga sumusunod na talata:

 • Deuteronomy 10:18; 24:17.19-21;26:12-13;27:19;
 • Psalm 146:9;
 • Proverbs 15:25;
 • Jeremiah 5:28; 22:3;
 • Ezek. 22:7;
 • Zechariah 7:10
Mark 12:38
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
38And he said to them in his doctrine: Beware of the scribes, who love to walk in long robes, and to be saluted in the marketplace,
Matthew 23:5-6
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
5And all their works they do for to be seen of men. For they make their phylacteries broad, and enlarge their fringes.
6And they love the first places at feasts, and the first chairs in the synagogues,
Luke 11:43; 20:46
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
1143Woe to you, Pharisees, because you love the uppermost seats in the synagogues, and salutations in the marketplace.
2046Beware of the scribes, who desire to walk in long robes, and love salutations in the marketplace, and the first chairs in the synagogues, and the chief rooms at feasts:
Mark 12:40
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
40Who devour the houses of widows under the pretence of long prayer: these shall receive greater judgment.
Matthew 23:1-4
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
1Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples,
2Saying: The scribes and the Pharisees have sitten on the chair of Moses.
3All things therefore whatsoever they shall say to you, observe and do: but according to their works do ye not; for they say, and do not.
4For they bind heavy and insupportable burdens, and lay them on men's shoulders; but with a finger of their own they will not move them.
Luke 20:47
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
47Who devour the houses of widows, feigning long prayer. These shall receive greater damnation.
Deuteronomy 10:18; 24:17
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
1018He doth judgment to the fatherless and the widow, loveth the stranger, and giveth him food and raiment.
2417Thou shalt not pervert the judgment of the stranger nor of the fatherless, neither shalt thou take away the widow's raiment for a pledge.
Psalm 146:9
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
9The Lord keepeth the strangers, he will support the fatherless and the widow: and the ways of sinners he will destroy.
Proverbs 15:25
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
25The Lord will destroy the house of the proud: and will strengthen the borders of the widow.
Jeremiah 5:28; 22:3
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
528They are grown gross and fat: and have most wickedly transgressed my words. They have not judged the cause of the widow, they have not managed the cause of the fatherless, they have not judged the judgement of the poor.
223Thus saith the Lord: Execute judgement and justice, and deliver him that is oppressed out of the hand of the oppressor: and afflict not the stranger, the fatherless, nor the widow, nor oppress them unjustly: and shed not innocent blood in this place.
Zechariah 7:10
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
10And oppress not the widow, and the fatherless, and the stranger, and the poor: and let not a man devise evil in his heart against his brother.

Tags: , ,

3 Comments on Ang Tunay na Pagbibigay (Markos 12:38-44)

 1. RICHARD ALLAN HUERTAS says:

  Our heart is the basis of the Lord…

 2. […] Mag-aral Tayo: Ang Tunay na Pagbibigay […]

 3. this is really wonderful

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar