Nuong nakaraang Linggo (Pasqua V), ipinaalala sa atin na sa pamamagitan ng buhay ng mga alagad ay makikilala ng mundo ang pag-ibig ng Diyos. Sa ika-anim na Linggo ng Pasqua, ipinapaliwanag na ito ay sa kadahilanang ang mga alagad ngayon ang magiging tahanan ng Ama at Anak — ang Templo ng kanilang Presensya. At sa Templong ito ay mararanasan din ang kapayapaang si Kristo lamang ang maaaring magbigay at ang paggabay ng Espiritu Santo na siyang magdadala sa buong katotohanan.

Ang Teksto

23 Sumagot si Jesus, Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami’y tatahan at mananatili sa kanya. 24 Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin.

25 Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. 26 Ngunit ang Tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.

27 Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa; huwag na kayong matakot. 28 Sinabi ko na sa inyo, Ako’y aalis, ngunit ako’y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. 29 Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na ay manalig kayo sa akin.

Mga Katanungan Tungkol sa Teksto

  1. Ano ang katanungang sinasagot ni Jesus sa talata 23? Kanino Siya magpapakilala: sa mga alagad ba o sa mundo?
  2. Sino — ayon sa tinuran ni Jesus — ang umiibig at hindi umiibig sa kanya?
  3. Ang tumutupad ba ng sinasabi ni Jesus ay sumusunod sa kalooban ng Ama?
  4. Ano ang tawag sa tahanan ng Diyos sa lupa? Saan mananahan si Jesus at ang Kanyang Ama?
  5. Saan pa sa ebanghelyo ni Juan mababasang magkasamang binabanggit ang Banal na Espiritu at ang Kapayapaan?
  6. Ano ang isa pang tawag sa Espiritu Santo? Ano ang gagawin nito pag-alis ni Jesus?
  7. Ano ang dulot ng Kapayapaan ng Panginoon sa mga alagad? Sa panahon natin, kailan natin tinatanggap ang Kapayapaan na ito?

Para sa Mas Malalim na Pag-unawa

1. Basahin ang Juan 14:23-29 sa loob ng kontekstong binubuo ng Juan 14:15-30. Anu-ano ang mga temang napapaloob dito?
2. Basahin din ang salaysay ni Juan tungkol sa unang pagpapakita ni Jesus sa mga alagad sa Juan 21 at tingnan kung paanong binabanggit dito ang Banal na Espiritu at ang Kapayapaan
3. Ang mga alagad ang bagong Templo ng Diyos. Basahin din ang iba pang talata sa labas ng ebanghelyo ni Juan na may ganitong tema:

  • 1 Peter 2:4-10
  • Ephesians 2:21-22
1 Peter 2:4-10
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
4Unto whom coming, as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen and made honourable by God:
5Be you also as living stones built up, a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.
6Wherefore it is said in the scripture: Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious. And he that shall believe in him, shall not be confounded.
7To you therefore that believe, he is honour: but to them that believe not, the stone which the builders rejected, the same is made the head of the corner:
8And a stone of stumbling, and a rock of scandal, to them who stumble at the word, neither do believe, whereunto also they are set.
9But you are a chosen generation, a kingly priesthood, a holy nation, a purchased people: that you may declare his virtues, who hath called you out of darkness into his marvellous light:
10Who in time past were not a people: but are now the people of God. Who had not obtained mercy; but now have obtained mercy.
Ephesians 2:21-22
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
21In whom all the building, being framed together, groweth up into an holy temple in the Lord.
22In whom you also are built together into an habitation of God in the Spirit.

Tags: , ,

1 Comment on (Juan 14:23-29) Ang Tahanan ng Diyos sa Lupa

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar