Para sa ika-17 Linggo ng Panahong May-Bilang, ang salaysay ng pagpapakain ng limang-libong katao ay inihahandog sa liturhiya para sa ating pagninilay. Nguni’t imbes na ang salaysay sa Markos 6:34-44 ang ipinabasa, ang salaysay sa Juan 6:1-15 ang ipinababasa ng Iglesya. Ito’y sa kadahilanang mas malinaw sa ebanghelyo ni Juan ang kaugnayan ng mahimalang pagpapakain ng madla sa Eukaristiya. Sa Markos, ang kahulugan ng pagpapakain sa madla ay hindi agad naunawaan ng mga alagad. Para kay Markos, ang kahulugan ng kaganapang ito ay makikita lamang sa Huling Hapunan. Sa ebanghelyo ni Juan, ang Huling Hapunan ay pinalitan ng Mga Salita tungkol sa Tinapay ng Buhay sa ika-6 na kabanata. Dito ang pagpapakain ng madla ang okasyon ng mga paliwanag ni Jesus tungkol sa Tinapay ng Buhay.

Ang Teksto

Gawan ng daloy ng mga parirala ang Juan 6:1-15. Pagkatapos ay gumawa ng balangkas nito. Pagkatapos ay paghambingin ang salaysay ng pagpapakain ng limang-libo ayon kay Marcos at kay Juan. Gamitin ang mga tekstong matatagpuan dito.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Ayon kay Juan, ano ang ginawa ni Jesus bago siya tumawid ng Lawa?
 2. Sino ang mga sumunod sa kanya? Bakit siya sinundan ng mga ito?
 3. Pagdating nila sa kabilang ibayo ng lawa, saan pumunta si Jesus?
 4. Kailan ba naganap ang mga kaganapan sa salaysaying ito?
 5. Ano ang tinanong niya kay Felipe nang makita niya ang napakaraming tao?
 6. Bakit niya tinanong si Felipe?
 7. Ano ang sagot ni Felipe? Sa palagay mo, pumasa sa pagsusulit si Felipe?
 8. Ano ang sabi ni Andres? Sino si Andres?
 9. Palagay mo, sapat ba ang limang tinapay at dalawang isda para sa napakaraming tao? Ilan ba ang mga taong nanduon?
 10. Ano ang iniutos ni Jesus?
 11. Sa ebanghelyo ni Markos, sino ang nagbigay ng mga tinapay at mga isda? Sa ebanghelyo ni Juan, sino ang nagbigay? Kailan niya ibinigay ang pagkain?
 12. Nakakain ba ang lahat? Nabusog ba sila?
 13. Ano ang naisip ng mga tao nang makita nila ang ginawa ni Hesus? Meron bang propeta na nagpakain ng madla sa kasaysayan ng Israel? Magkatulad ba ang himalang ginawa ni Hesus at ang propetang iyon?
 14. Ano ang nais gawin ng mga tao kay Jesus?
 15. Nagawa ba nila ang kanilang nais?
 16. Ano ang ginawa ni Jesus?
 17. Sa pagsasara ng kwento, anong larawan ang iniwan sa atin ni Juan?

Para sa mas malalim na pag-unawa

Basahin ang lathalaing ito.

1 Comment on Ang Pagpapakain ng Limang Libo (Juan 6:1-15)

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar