Sa Lukas 24:36-49 ay mababasa ang ikatlong pagpapakita ni Hesus sa mga alagad. Una siyang nagpakita sa dalawang alagad na patungong Emmaus. Samantalang ito’y nagaganap, nagpakita rin siya kay Pedro. Sa bandang huli’y nagpakita siyang muli sa mga alagad na nangagkakatipon. Dito sa huling pagpapakita, mahihinuha na si Hesus ay nagparang mabuting pastol na hinanap muna ang mga tupang nagkahihiwalay (cf. Matthew 26:31) at ng mabuo na ang mga ito’y tumanggap ng “refreshment” sa harapan nila.

Ang mga pagpapakita ni Hesus na Muling Nabuhay ay may dalawang uri: mayroong pagpapakita para sa pagkilala (tulad ng kay Maria Magdalena, dalawang alagad na papuntang Emmaus, kay Tomas) at mayroon ding pagpapakita para sa pagsusugo (tulad ng Matteo 28:19-20; Markos 16; Juan 20:19-23; Juan 21:15-17). Kay Lukas, pagkatapos ng pagpapakita para sa pagkilala, mayroon pagsusugo. 1

Sa Pagbasa ng Teksto

 1. Pansinin na ang kwento sa 36-48 ay malapit na nakaugnay sa t. 35. (Ano ang nangyayari sa t. 35; ito ba ay bahagi ng anong pangyayari?)
 2. Hatiin ang tt. 36-49. Ano ang batayan ng paghahati dito? Aksyon ba o diskurso?
 3. Anu-ano ang mga reaksyon ng mga alagad sa kwentong ito? Anu-anong pagbabago ang nangyari sa mga alagad? Sino ang nag-udyok ng pagbabago?
 4. Salungguhitan ang mga winika ni Hesus sa pagkakataong ito. Ano ang epekto ng kanyang mga salita sa mga alagad?

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Saan nangyari ang kaganapang ikinikwento? (Saang bayan o lungsod?)
 2. Sinu-sino ang mga may kaugnayan sa kwento?
 3. Ano ang ginagawa ng mga ito nang nagpakita si Hesus?
 4. Sinabi bang si Hesus ay “pumasok”? Ano ang pandiwa at ekspresyong ginamit sa kanyang pagpapakita?
 5. Ano ang unang-unang sinabi ni Hesus?
 6. Ano ang naging reaksyon ng mga nanduon nang unang makita si Hesus? Ano ang kanilang inakala?
 7. Itinama ba ni Hesus ang kanilang unang akala? Meron pa bang pagkakataon na inakala ng mga alagad na si Hesus ay multo? Kailan ito? Sa pagkakataong iyon, itinama rin ba ni Hesus ang kanilang maling akala?
 8. Sa Lukas 24:36ss, paanong itinama ni Hesus ang akala ng mga alagad?
 9. Ano ang sinabi ni Hesus? Pinayapa ba niya ang pag-aalinlangan ng mga alagad? Ano ang kanyang iniutos na gawin ng mga alagad?
 10. Ano ang hiningi ni Hesus sa mga alagad? Ang hiningi ba niya’y isang bagay na mahirap hanapin? Ano ang ibinigay sa kanya? Ano ang kanyang ginawa sa bigay sa kanya?
 11. Nang kausapin ni Hesus ang mga alagad, siya ba’y tapos ng kumain o kumakain pa lang?
 12. Ano ang kanyang mga sinabi? Ano ang mga “salitang” (v. 44) kanyang ipinapaliwanag? (Saan sa ebanghelyo ni Lukas matatagpuan ang mga salitang ipinaliwanag ni Hesus?). Paanong itinutukoy ni Hesus sa kanyang mga sinabi ang mga Kasulatan?
 13. Ano ang binuksan ni Hesus sa mga alagad? Ano ang pakay ng “pagbubukas” na ito?
 14. Sa kanyang pagtatapos, ano ang itinawag ni Hesus sa mga alagad? “Saksi” sila ng ano? Bilang saksi ano ang kanilang gagawin? Saan sila magsisimula?
 15. Bago mangyari yaon, ano muna ang gagawin ng mga alagad?

Para sa mas malalim na pag-unawa ng teksto

 1. Basahin ang Salmo 22 at alamin ang kahulugan ng “tumayo sa gitna”
 2. Ang mga taga-basa ni Lukas ay mga Griyegong nabinyagan. Ang mga ito’y nagmula sa isang kultura na hindi matanggap ang muling pagkabuhay. Basahin ang Gawa 17:32 at alamin mula sa mga komentaryo kung bakit ang mga Stoiko at Epikureo ay natawa kay Pablo sa kanyang pagbanggit ng muling pagkabuhay (Gawa 17:18)
 3. Ang mga Judeo man — tulad ng mga unang alagad — ay nakakaalam na mayroong “ispirito ng mga patay”. Basahin at pag-aralan ang mga tekstong ito:
  Gn. 18:2; 1 Samuel 28:13-14; Daniel 8:45; 12:5
 4. Paghambingin ang mga tinuran ni Hesus sa tt. 44-49 sa Mateo 28:19-20, Markos 16:15-28; Juan 20:21-23. Ano ang mga pagkakatulad at pagkakaiba?
Matthew 26:31
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
31Then Jesus said to them: All you shall be scandalized in me this night. For it is written: I will strike the shepherd, and the sheep of the flock shall be dispersed.
1 Samuel 28:13-14
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
13And the king said to her: Fear not: what hast thou seen? And the woman said to Saul: I saw gods ascending out of the earth.
14And he said to her: What form is he of? And she said: An old man cometh up, and he is covered with a mantle. And Saul understood that it was Samuel, and he bowed himself with his face to the ground, and adored.
Daniel 8:45; 12:5
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
125And I Daniel looked, and behold as it were two others stood: one on this side upon the bank of the river, and another on that side, on the other bank of the river.

 1. Ang ganitong klasipikasyon ng mga pagpapakita ni Hesus ay katulad ng makikita sa komentaryo ni Ortensio da Spinetoli sa Ebanghelyo ni Lukas, [Assissi:1994 ikatlong edisyon]

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar