Christ before Pilate

Sa umpisa pa lamang ng ebanghelyo ni Juan ay may kumilala na kay Jesus bilang Hari ng Israel (Juan 1:49). Nang mapakain niya ang madla mula sa ilang piraso ng tinapay ay may mga kumilala rin kay Jesus bilang hari (Juan 6:15) nguni’t umalis si Jesus at nagtago sa bundok. Sa kanyang maringal na pagpasok sa Jerusalem siya ay binati ng mga tao bilang Hari ng Israel (12:13.15). Sa pamamagitan ng mga talatang ito mula sa tinatawag na “Aklat ng mga Tanda” ng Ebanghelyo ni Juan, ang Sekreto Mesiyaniko na matatagpuan sa mga Sinoptiko (Markos, Lukas at Mateo) ay masisilip din. Sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo ni Juan — Ang Oras ni Jesus — ay ipapaliwanag kung anong uring Hari siya. “Ang kaharian ko’y hindi sa daigdig na ito” sasabihin ni Jesus.

Ang Teksto

28 Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo mula sa bahay ni Caifas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Judio sa palasyo upang sila’y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang pampaskwa. 29 Kaya’t si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, Ano ang paratang ninyo laban sa taong ito? 30 Sila’y sumagot, Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama. 31 Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas. Subalit sumagot ang mga Judio, Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kaninuman. 32 Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay.

33 Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. Ikaw ba ang Hari ng mga Judio? tanong niya.

34 Sumagot si Jesus, Iyan ba’y sarili mong palagay, o may ibang nagsabi sa iyo? 35 Tugon ni Pilato, Hindi ako Judio. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?

36 Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko’y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Judio. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian!

37 Kung ganoon, isa ka ngang hari? sabi ni Pilato.

Sumagot si Jesus, Ikaw na ang nagsasabing ako’y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan.

38 Ano ba ang katotohanan? tanong ni Pilato.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 • Saan nangyari ang kaganapan sa salaysay? Sa Galilea ba? Kailan ito nangyari: bago o pagkatapos ng Huling Hapunan?
 • Saan nagmula si Jesus? Sino ang nagdala sa kanya? Anong pook ang pinagdalhan sa kanya? Sino ang sumalubong sa kanila?
 • Ano ang katungkulan ni Pilato? Bakit sa kanya dinala si Jesus?
 • Ano ang paratang laban kay Jesus? Malinaw ba ang paratang na inihain laban kay Jesus? Ang paratang ba ay kinilala ni Pilato na kailangang hatulan ayon sa batas ng Imperyo? Ano ang talagang pakay ng mga nagdala kay Jesus? Gusto ba nilang siya ay litisin o sentensyahan?
 • Ano ang tanong ni Pilato kay Jesus? May dahilan bang isipin na si Jesus ang Hari ng mga Judeo? Noon bang panahon na iyon ay walang Hari sa Judea?
 • Paanong sinagot ni Jesus ang tanong ni Pilato? Mauunawaan ba sa kanyang tugon na siya nga ay Hari?
 • Ano ang pagkilala ni Jesus tungkol sa kanyang sarili at sa dahilan ng kanyang buhay? Ang sinabi ni Jesus sa talata 37b ba ay may katulad sa ibang bahagi ng ebanghelyo ni Juan? Saan matatagpuan ito?
 • Para sa isang hukom na tulad ni Pilato, mahalaga ba ang katotohanan? Ipaliwanag ang iyong sagot.
 • Bukod sa mga talatang nasa Juan 18, ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang kaugnayan sa katotohanan? Kung ang isang tao ay umiibig sa katotohanan, siya ba ay lalayo kay Jesus?
 • May kaugnayan ba ang katotohanan sa buhay? Ano ang sinasabi ni Juan sa kanyang ebanghelyo tungkol dito? May kaugnayan ba ang katotohanan sa kalayaan? Ano ang sinasabi ni Jesus tungkol dito?
 • Si Pilato ay hukom. Siya ba ay may interes sa katotohanan?

  Para Sa Mas Malalim na Pag-unawa ng Teksto

  1. Ituloy ang pagbasa hanggang Juan 19:22 at alamin ang mga sumusunod (a) Ang paratang bang si Jesus ay Hari ng mga Hudyo ay kinilala ni Pilato? Sa paanong paraan? (b) Ninais ba ni Pilato ang kamatayan ni Jesus? Masasabi bang wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Jesus? Anong pandiwa ang ginamit ng ebanghelyo upang ipakitang si Pilato ay may kinalaman sa paghihirap at kamatayan ni Jesus?

  2. Basahin din ang mga talatang sumusunod at unawain ang kani-kanilang konteksto.

  (a) katotohanan: Juan 1:14; 1:17; 3:21; 4:23; 4:24; 5:33; 6:14; 7:26; 8:32; 8:40; 8:44; 8:45; 8:46; 14:6; 14:17; 15:26;16:7;16:13; 17:17;17:19;18:37;18:38;

  (b) hari: Juan 1:49; 6:15; 12:13; 12:15; 18:33; 18:37; 18:39; 19:3; 19:12; 19:14; 19:15; 19:19; 19:21

  Tags: ,

 • 1 Comment on Kristong Hari

  1. Bernadette Gonzaga says:

   This website is very interesting. I am excited to read more of its articles. This is very helpful for me.

  Leave a Reply

  AWSOM Powered
  %d bloggers like this:
  Skip to toolbar