lamps2Ang tema ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon ay temang ating binibigyan ng diin sa panahon ng Adbiyento. Ipinapaalala ito sa atin ngayong panahong may-bilang upang idiin sa ating mga alaala na ang paghihintay sa Panginoon ay ginagawa sa araw-araw. Sa pamamagitan din ng temang ito ay idinidiin ang uri ng paninilbihang dapat nating gawin para sa sambahayan ng Diyos: paninilbihang tapat, masipag, at matiyaga.

Ang Teksto ng Lukas 12:35-40

35 "Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. 36 Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito’y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. 37 Mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang panginoon. Tandaan ninyo: magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. 38 Mapalad sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hatinggabi o sa madaling-araw man. 39 Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. 40 Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo nalalaman."

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang nagsasalita? Sino ang kanyang mga kausap? Bago dumating sa talata 35, ano ang tawag sa kanila ni Jesus?
 2. Ano ang utos ni Jesus sa mga kausap?
 3. Kanino tutulad ang mga alagad?
 4. Anong oras ba dumarating ang panginoon na nanggaling sa isang kasalan?
 5. Ano ang dahilan, kung gayon, na kailangang magsindi ng ilawan ang mga alipin?
 6. Sa seremonyas ng binyag, mayroon kayong naaalalang sinasabi ng pari na katulad ng nasa t. 35?
 7. Mayroon ba kayong naaalalang talinghaga kung saan sinasabing kailangang nakasindi ang mga ilawan?
 8. Anong dahilan at magiging mapalad ang mga aliping aabutang naghihintay?
 9. Normal bang nangyayari na pinagsisilbihan ng panginoon ang kanyang mga alipin?
 10. Ano ang tinutukoy ni Jesus sa panginoon na pagsisilbihan at pakakainin ang kanyang alipin — isang ordinaryong panginoon ba o siya mismo sa kanyang muling pagdating?
 11. May oras ba ang pagdating ng Panginoong Jesus sa huling araw?
 12. Sa anong uri ng tao inihahalintulad ang pagdating ng Panginoon?

Para Sa Mas Malalim na Pag-unawa

1. Basahin ang kabuuuan ng Lukas 12:35-48 at alamin kung ano ang tamang ginagawa ng alipin at katiwala na naghihintay ng pagdating ng kanilang panginoon.
2. Ang mga alipin ay nabubuhay upang tumalima sa utos ng kanilang panginoon. Tayo ay mayroon ding Panginoon; ang ipinambili niya sa atin ay ang kanyang dugo (cf. 1 Ped 1,18). Kung kaya naman tayo ay napaalipin na sa Diyos (cf. Romans 6:22).
3. Ang pagtalimang hinihingi mula sa atin ay ang pagtalima ng pananampalataya (Romans 1:5; 16:26). "Ang pananampalataya" wika sa sulat sa mga Ebreo, "ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita" (Ebreo 11:1).

Romans 6:22
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
22But now being made free from sin, and become servants to God, you have your fruit unto sanctification, and the end life everlasting.
Romans 1:5; 16:26
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
15By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith, in all nations, for his name;
1626(Which now is made manifest by the scriptures of the prophets, according to the precept of the eternal God, for the obedience of faith,) known among all nations;

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar