Tulad ni Joshua sa unang pagbasa ng ika-21 Linggo (OT), kinailangang ipaalam ni Pedro kay Jesus ang kanilang intensyon: kung sila ba’y magpapatuloy o hindi sa pagsunod sa kanya. “Panginoon, saan kami tutungo? Nasa iyo ang Salita ng Buhay”. Ang Salita ng Buhay ay iyong Salitang ng pasimula (Juan 1:1) na nagkatawang-tao (Juan 1:14) at ini-aalay ang sarili bilang Tinapay na nagbibigay-buhay. Bagama’t may mga alagad na ayaw ng sumunod sa kanya, si Pedro at yaong mga kasama niya ay patuloy na nananalig sa kanya ng nagsabing “Ako ang Tinapay na nagbibigay ng buhay.”

Ang Teksto

60 Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito; sino ang makakaunawa nito? 61 Alam ni Jesus na nagbubulung-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito; kaya’t sinabi niya, Dahil ba rito’y tatalikuran na ninyo ako? 62 Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? 63 Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritung nagbibigay-buhay. 64 Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin.? Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sinu-sino ang hindi mananalig sa kanya, at kung sino ang magkakanulo sa kanya. 65 Idinugtong pa niya, Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito’y loobin ng Ama.

66 Mula noo’y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. 67 Tinanong ni Jesus ang Labindalawa, Kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis?

68 Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. 69 Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak namin na kayo nga ang Banal na mula sa Diyos.

Mga Tanong

  1. Ano ang narinig ng mga alagad? Anong pananalita ang mahirap para sa kanila>
  2. Ang pagbubulung-bulungan ba ng mga alagad ay mabuti? Ano pang grupo ang nagbubulung-bulungan dahil sa mga wika ni Jesus?
  3. Saan ba ang dating kinaroroonan ng Anak?
  4. Sino ang nagbibigay-buhay?
  5. Kailan (at aling talata) sinabi ni Jesus na walang makakalapit sa kanya kung hindi loobin ng Ama?
  6. Sino ang mga naiwan pag-alis ng ilan sa mga alagad? Ano ang tanong sa kanila ni Jesus? Sino ang sumagot ng tanong?
  7. Kanino matatagpuan ang salitang nagbibigay-buhay?

Para sa mas malalim na pag-unawa

1. Ihambing ang teksto na inyong nakikita sa itaas sa ibang salin at alamin kung paano nililiwat at mga sumusunod na talata Juan 6:61.66.

2. Tingnan ang kabuuan ng Juan 6:60-71. Ano ang dahilan at sa liturhiya ng ika-21ng Linggo ay hindi isinama ang tt. 70-71?

3. Basahin ang mga sumusunod na talata tungkol kay Pedro at alamin kung bakit kailangang siya ang magsalita Juan 6:68 para sa Labindalawa: Juan 1:42; 21:15-19

Tags: , , , ,

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar