Ang mga diyos ng mitolohiya ng mga Griyego ay nagbabagong-anyo upang itago ang kanilang “maka-Olimpong” kalikasan. Nang magbagong-anyo si Jesus, hindi niya itinago ang kanyang kalikasan, bagkus ipinakita niya ito sa kanyang mga piniling alagad upang ipagdiinan sa kanila na ang kanyang mga sinasabi tungkol sa kanyang kamatayan ay hindi ang huling salita. Sa ikalawang Linggo ng Cuaresma, tayo rin ay inaanyayahang pagnilayan ang ating kalikasan bilang mga anak ng Diyos. Noong tayo’y binyagan, tumanggap tayo ng isang “upgrade” — hindi na tayo mga anak ni Adan at Eba kungdi mga anak ng Diyos. At tayo ngayon ay nakatago kay Cristo sa presensya ng Diyos, ika nga ni Pablo (tingnan, Colossians 3:1-4). Sa pagbabagong-anyo ni Jesus, ay ipinapahayag din ang pagbabagong-anyo ng mga anak ng Diyos, na bagamai’t nakatago ngayon sa paghihirap ay ipapakita ring nakikibahagi sa luwalhati ni Cristo (tingnan, Romans 8:18)

Ang Teksto

1 Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila’y umakyat sa isang mataas na bundok. 2 Habang sila’y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit.

3 Nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. 4 Sinabi ni Pedro kay Jesus, “Panginoon, mabuti’t naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias.” 5 Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito’y may tinig na nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya!”

6 Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatirapa. 7 Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. “Tumayo kayo, huwag kayong matakot!” sabi niya. 8 Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita.

9 Habang sila’y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, “Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang inyong nasaksihan hangga’t hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao.”

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sa salaysay na nabasa saan pumunta si Jesus?
 2. Sino ang kanyang mga kasama?
 3. Kailan nangyari ito? (Pagkatapos ng anong pangyayari?)
 4. Ano ang nangyari sa bundok?
 5. Ano ang anyo ni Jesus? May iba pa bang talata sa Mateo na nagsasabing si Jesus ay parang araw?
 6. Sino ang napakitang kasama ni Jesus? Ano ang ginagawa nila?
 7. Sa salaysay, sino ang sinasabing nagsalita? (Tatlo ang nagsalita)
 8. Ano ang sinabi ni Pedro?
 9. Natapos ba ang sinabi ni Pedro? Ano ang nangyari’t hindi natapos ang sinasabi ni Pedro?
 10. Meron ka bang naaalalang salaysay sa Bibliya kung saan binabanggit ang isang ulap na nagliliwanag?
 11. Ano ang nangyari sa pagdating ng ulap?
 12. Ano ang mensahe ng tinig mula sa ulap?
 13. May katulad ba ang mensaheng ito sa mga salaysay ni Mateo tungkol kay Jesus?
 14. Ano ang bagong sinasabi ng tinig?
 15. Ano ang reaksyon ng mga alagad?
 16. Ano ang ginawa sa kanila ni Jesus?
 17. Nang tumingin ang mga alagad, nanduon pa ba sina Moyses at Elias?
 18. Sino ang tinutukoy ng tinig sa ulap nang sabihin niyang “Pakinggan ninyo siya”?
 19. Sinabi ba ni Jesus na ipangalat ng mga alagad ang kanilang nakita? Ano ang kanyang bilin sa mga alagad?

Para sa Mas Malalim na Pag-unawa

1. Ang pagbabagong-anyo ni Jesus ay nangyari anim na araw matapos na kanyang pagsabihan si Pedro na tumutol sa pagsasakatuparang ng kanyang misyon. Basahin ang Mateo 16:21-28.
2. Sa kanyang pagbabagong-anyo, si Jesus ay nagliwanag na parang araw. Sa Mateo 4:12ff, ay gumamit ang ebanghelista ng mga talata mula sa Isaias 9 upang isalarawan ang pag-uumpisa ng paninilbihan ni Jesus. Basahin ang pahinang ito.
3. Si Moyses at Elias ay ang mga kinatawan ng “Kautusan at mga Propeta”. Bukod dito, si Elias ay hinihintay ng mga Judeo bilang ang propetang magpapahayag ng mga Huling Araw (tingnan, Malakias 4:5-6, Ecclus 48:10-12a)
4. Ang ulap na nagliliwanag ay ang ulap ng Presensya ng Diyos, (tingnan, Exodus 33:7-11,34:5-9, 40:34-38)
5. Ang mensahe ng Tinig sa Ulap ay may dalawang bahagi. Ang una ay siya ring sinabi Niya noong binyagan si Jesus. Ang ikalawa, “Pakinggan ninyo Siya” ay isang tahasang utos sa mga alagad (at sa ating nagbabasa) na magmula sa oras na iyon, hindi na si Moyses o Elias ang magpapahayag ng kalooban ng Ama, kungdi si Jesus.

Colossians 3:1-4
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
1Therefore, if you be risen with Christ, seek the things that are above; where Christ is sitting at the right hand of God:
2Mind the things that are above, not the things that are upon the earth.
3For you are dead; and your life is hid with Christ in God.
4When Christ shall appear, who is your life, then you also shall appear with him in glory.
Romans 8:18
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
18For I reckon that the sufferings of this time are not worthy to be compared with the glory to come, that shall be revealed in us.
Exodus 33:7-11,34
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
7Moses also taking the tabernacle, pitched it without the camp afar off, and called the name thereof, The tabernacle of the covenant. And all the people that had any question, went forth to the tabernacle of the covenant, without the camp.
8And when Moses went forth to the tabernacle, all the people rose up, and every one stood in the door of his pavilion, and they beheld the back of Moses, till he went into the tabernacle.
9And when he was gone into the tabernacle of the covenant, the pillar of the cloud came down, and stood at the door, and he spoke with Moses.
10And all saw that the pillar of the cloud stood at the door of the tabernacle. And they stood, and worshipped at the doors of their tents.
11And the Lord spoke to Moses face to face, as a man is wont to speak to his friend. And when he returned into the camp, his servant Josue the son of Nun, a young man, departed not from the tabernacle.

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar