Halina, O Espiritu Santo
Punuin ang puso ng mga binyagan
at papagningasin sa kanila ang apoy
ng Iyong Pag-Ibig.

Ipagkaloob Mo ang Iyong Diwa
at sila’y Malilikha.

Lahat

At Iyong mababago ang santinakpan.

Manalangin tayo…

O Diyos, inaralan Mo ang puso ng mga binyagan
sa pamamagitan ng tanglaw ng Espiritu Santo
ipagkaloob na sa diwa ring ito
ay matutuhan namin ang lahat ng kabanalan
at matamasang lagi ang kanyang kaaliwan. Amen.


If you wish to distribute this prayer to people you know, use this copy.

11 Comments on Panalangin Sa Pasimula ng Pag-aaral

 1. angel says:

  gusto ko matuto kung panu magdasal kung panu ko ipapahayag ang saloobin ko sa aking puso gusto kong sumambit pero di ko alam kung panu

  • angfrayle says:

   Tinuruan tayo ng Panginoong Hesukristo kung paanong magdasal. Kung hindi mo alam kung ano ang dapat sabihin, mag-umpisa ka sa mga katagang itinuro ng Panginoon: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan Mo, Mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa Tukso at iadya mo kami sa Masama. Amen.

 2. shaina says:

  ito po ang aking sariling gawang dasal na ipinapagawa ng aming guro para dasalin sa klase.. kailangan daw pong sundin ang ACTS.. – adoration, contrition, thanksgiving, supplication..

  panginoon ko,iniibig ka namin, sinasamba ka namin ng buong puso at kaluluwa. nagsisisi at humihingi kami ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan. pinasasalamatan po namin ang biyaya iyong pinagkaloob at bagong kaalaman na aming natutunan. ito po ang aming samo’t dalangin sa pangalan ni jesus. Amen.

Leave a Reply

AWSOM Powered