Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay patungong Jerusalem, napansin ni Jesus ang napakaraming taong sumusunod sa kanya. Nasabi na niya na maraming magnanais makapasok sa makipot na pintuan nguni’t hindi naman makakapasok. Ngayo’y nasa kanyang likuran ang "marami". Marahil ay hindi pa naririnig ng mga ito ang kanyang mga sinabi tungkol sa pagsunod sa kanya kung kaya naman inulit niya sa kanilang pandinig ang mga kakanyahan ng mga nagnanais sumunod sa kanya. At sa pamamagitan ng dalawang talinghaga ay kanya silang binalaan: "Siguruhin ninyong matatapos ninyo ang inyong inumpisahan, kung hindi’y mapapahiya kayo’t mapapahamak."

Ang Teksto

25 Sumama kay Jesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, 26 "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. 27 Ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko.

28 "Kung ang isa sa inyo’y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kuwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? 29 Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya’y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. 30 Sasabihin nila, ‘Ang taong ito’y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos.’

31 "O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang sampung libong kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampung libong kawal? 32 At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. 33 Gayundin naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay.

Mga Tanong Tungkol Sa Teksto

 1. Nasaan si Jesus sa salaysay? Saan siya patungo? Sino ang kanyang mga kasama?
 2. Anong uri ng tao (3) ang hindi maaaring gmaging alagad ni Jesus?
 3. Mayroon ka bang naaalalang sinabi ni Jesus na katulad ng sinabi niya rito tungkol sa pagmamahal sa sariling pamilya?
 4. Mayroon ka bang naaalalang sinabi ni Jesus na katulad ng sinabi niya tungkol sa pagbubuhay ng krus?
 5. Mayroon ka bang naaalalang sinabi ni Jesus na katulad ng sinabi niya tungkol sa ari-arian?
 6. Ano ang ayaw ni Jesus sa pagmamahalsa pamilya? Sa ari-arian?
 7. Ang pagpapasan ba ng krus ay isang bagay na kanais-nais nuong panahon ni Jesus?
 8. Tungkol sa ano ang talinghaga ng taong nagtayo ng tore? ang talinghaga ng haring pumunta sa giyera?
 9. Ano ang hinihingi ni Jesus sa pagbanggit ng mga talinghagang ito?
 10. Kanino sinabi ni Jesus ang mga winika niya sa salaysay na ito?
 11. May pagkakatulad ba ito sa kanyang sinabi tungkol sa makipot na pintuan? Ano ang sinabi niya tungkol sa pagpasok sa makipot na pintuan? Lahat bang nagnanais makapasok ay makakapasok?
 12. Ang pagiging alagad ni Jesus ay inihalintulad niya sa pagtatayo ng tore at sa pagpunta ng isang hari sa giyera. Ano ang batayan ng paghahalintulad na ito?
 13. Sinasabi ba ni Jesus na madali ang maging alagad niya?

Para sa mas malalim na pag-unawa

Basahin ang mga sumusunod na talata

 • 6:20-26
 • 6:34
 • 9:23-25
 • 9:46-48
 • 12:29-34
 • 12:49-53
 • 18:18-30
 • Gawa 2:42-47
 • Gawa 4:32-37

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar